Varför når inte NPF-kunskapen ut i skolorna? Ny enkätrapport ute!

Rapporten ”Det finns så mycket kunskap om NPF, kan inte begripa varför den inte når ut till skolorna” är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i skolan och hur det påverkar familjen. Rapporten redogör för en enkätundersökning genomförd i maj 2017.

Enligt skollagen har alla elever rätt till stöd för att klara undervisningsmålen. Trots det visar Attentions enkät att skolan fortfarande inte möter elevernas behov. Nästan alla svarande (99 %) anser att deras barn har behov av extra anpassningar eller särskilt stöd för att klara målen för undervisningsmålen. På frågan om deras barn får det stöd som det behöver för att klara undervisningsmålen svarar emellertid inte ens två av tio föräldrar (18 %) ja. Knappt hälften (48 %) svarar delvis och en tredjedel (32 %) svarar nej. Det är alltså åtta av tio vårdnadshavare som anser att barnen inte får sitt stödbehov tillräckligt tillgodosett.

Ett av de starkaste budskapen även i denna enkät är behovet av ökad kunskap om NPF i skolan. Inte ens två av tio (16 %) vårdnadshavare svarar att lärarnas kunskaper är tillräckliga för att kunna anpassa undervisningen till barnets behov. Fyra av tio (40 %) föräldrarsvarar att barnets lärare saknar kunskap och lika många (41 %)svarar att barnets lärare endast delvis har tillräckliga kunskaper

Enligt FN-konventionen har personer med funktionsnedsättning rätt till en inkluderande och
kostnadsfri grundutbildning av samma kvalitet på samma villkor som andra. Det är en rättighet
att få undervisning i alla skolämnen utifrån sina förutsättningar. Tidiga insatser och individuellt
anpassat stöd är nödvändigt för att barn med NPF ska kunna utveckla sina förmågor och klara
av vuxenlivet. Tillgång till kognitiva hjälpmedel, anpassad miljö och kunnig personal ska vara en självklarhet.

För att detta ska bli en självklarhet arbetar Attention bland annat för att:

  • NPF-kunskap och grundläggande specialpedagogik ska ingå i alla lärar- och skolledarutbildningar. I utbildningen för skolledare ska ett speciellt fokus läggas vid rektorns roll och hur skolan kan organiseras för att skapa en tillgänglig lärmiljö för elever med funktionsnedsättning.
  •  Befintlig skolpersonal, inkluderat förskolan och gymnasieskolans personal, får fortbildning i NPF och specialpedagogik och därmed de verktyg som behövs för att anpassa det pedagogiska arbetet efter dessa elever.
  •  Alla skolor på alla nivåer ska vara skyldiga att skaffa sig uppdaterade kunskaper om NPF.
  •  Skolan ska ta ett stort ansvar för att så tidigt som möjligt upptäcka NPF-problematik och sätta in nödvändiga åtgärder.

Läs hela rapporten här>>

Ladda gärna ner rapporten men kom ihåg att ange källan!


Dela detta: