Aktuellt

Dyster arbetssituation för personer med NPF

SCB:s nylanserade rapport ”Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2015” visar att 54 procent av personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga var sysselsatta, jämfört med 78 procent i...

Attention om BO:s rapport: Alla lärare ska ha kunskap om NPF!

Igår presenterades Barnombudsmannen (BO) rapport ”Respekt” som visar på brister i skolans stöd till elever med funktionsnedsättning. I rapporten lyfts särskilt fram svårigheter att identifiera och förstå svårigheterna hos flickor med...

Barnombudsmannen anser att flickor med ADHD missgynnas

Barnombudsmannens (BO) nysläppta rapport ”Respekt” har fokus på barn och unga med funktionsnedsättning. I rapporten lyfter BO särskilt fram det faktum att flickor med ADHD ofta missgynnas. SVT tar idag...

BO: Genomgripande förändringar krävs för funktionsnedsatta barn

Barnombudsmannen (BO) har i årets fördjupningsarbete mött 97 barn och unga med funktionsnedsättning. De berättar att de vill mötas med förväntningar. De vill få information. Få vara delaktiga. De vill...

Glädjande besked om Hjärnkolls och NSPH:s finansiering

Det har varit en tuff start på 2016 för Riksförbundet Hjärnkoll och NSPH. Regeringens beslut om fortsatt finansiering har förhalats och framtiden har känts oviss. I slutet av förra veckan kom...

Rapport: Bristande samordning är ett problem

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har publicerat rapporten ”Samordnad vård och omsorg. En analys av samordningsutmaningar i ett fragmenterat vård- och omsorgssystem.” Rapporten tar upp en av dagens stora utmaningar...

Attention kritisk till förlängd skolplikt

En utredning föreslår förlängd skolplikt med högst ett år för elever som inte uppnått behörighet till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan efter att ha avslutat den högsta årskursen i grundskolan,...

Inspirationsdag om hur man kan få skolan att fungera för elever med NPF!

Attentions projekt ”Min skola” bjuder in till inspirationsdag om hur man kan få skolan att fungera för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Inspirationsdagen riktar sig till dig som arbetar inom skolan och vill...

Myndighetsgemensam satsning om adhd

Socialstyrelsen ska tillsammans med Läkemedelsverket, Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Folkhälsomyndigheten och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa. Detta är...

SPSM stortsatsar på vuxenstuderande med NPF

Idag lanserar SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten ”Studiepaket vuxen” på webben och är den största satsningen på vuxenutbildning SPSM någonsin gjort. Materialet är en fortbildning och vänder sig till skolpersonal som möter...

Regeringen ger statliga myndigheter i uppdrag att ordna praktik till personer med funktionsnedsättning

Regeringen ger ett stort antal statliga myndigheter i uppdrag att under tiden den 1 april 2016 – den 31 december 2018 ordna praktikplatser som Arbetsförmedlingen kan förmedla till personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga....

Läkemedlet Melatonin täcks av högkostnadsskyddet

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutade för en tid sedan att läkemedlet Melatonin ska ingå i läkemedelsförmånerna. TLV:s  menar att kostnaderna för att använda läkemedel ska vara rimliga, ett positivt besked...

Svårt för personer med ADHD att hitta tid för återhämtning i vardagen

I november månad 2015 genomförde Riksförbundet Attention en enkätundersökning för att ta reda på hur medlemmarna med ADHD upplever sin ADHD-diagnos kopplat till sitt arbetsliv. 1068 personer besvarade enkäten och...

Attention lämnar remissvar om spelmissbruk

Spelproblem är ett folkhälsoproblem i Sverige. Drygt två procent (ca 170 000) av den vuxna befolkningen är problemspelare, vilket innebär att man saknar kontroll över sitt spelande och att detta...

Ny satsning på webben ska hjälpa lärare ge stöd till barn med NPF

Specialpedagogiska skolmyndigheten lanserar idag ett studiepaket på webben som ska stärka lärares kompetens i hur de kan anpassa verksamheten till de behov som många barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har. Rapporter både från Skolinspektionen,...