Remissvar

En viktig del av vårt intressepolitiska arbete är att svara på remisser. Här kan du ta del av de vi svarat på under de senaste åren.

Remissvar på delbetänkandet ”Boende utanför det egna hemmet – placeringsformer för barn och unga” (SOU 2014:3)

Bakgrunden till förslaget är regeringens beslut den 12 juli 2012 att göra en översyn av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt även en översyn av...

Remissvar: Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård 2014 (2014-3-24)

Riksförbundet Attention har skrivit ett remissvar på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård 2014. Vi har tagit del av förslaget till nationella riktlinjer och är i stort positiva till...

Remissvar: Skolverkets allmänna råd – anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (Dnr 2014:0371)

Från och med den 1 juli 2014 har bestämmelserna om stödinsatser i skolan förtydligats och med anledning av det har Skolverket omarbetat de allmänna råden. Attention har tagit del av...

Remissvar på utredningen Kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst (Ds 2014:9)

Bakgrunden till förslaget är regeringens ambition att förbättra den statliga kunskapsstyrningen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Myndigheternas kunskapsstyrning ska bli samordnad, effektiv och anpassad till de behov patienter, brukare,...

Remissvar på utredningen ”Lättläst” (SOU 2013:58)

Bakgrunden till förslaget är regeringens beslut om en översyn av statens insatser på området lättläst. Syftet är att ge ett beslutsunderlag till regeringen för eventuella reformer och prioritering inom området....

Remissvar på promemorian ”Vissa skollagsfrågor – del 1” (U2013/6278/S)

Bakgrunden till förslaget är uppdraget till en arbetsgrupp att utarbeta förslag till vissa ändringar av skollagen. Uppdraget omfattar resursfördelning, lärare och förskollärare i fritidshem respektive förskolor med waldorfpedagogisk inriktning, skolans...

Remissvar på betänkandet ”Åtgärder inom aktivitetsstödet m.m.” (Ds 2013:59)

Bakgrunden till förslaget är uppdraget att harmonisera reglerna för aktivitetsstöd med reglerna i arbetslöshetsförsäkringen. Sammanfattning Arbetsmarknadsdepartementet uppger i betänkandet att syftet med förslagen är att regeringen vill se en harmonisering...

Skolverkets allmänna råd för förskolan Dnr: 2010:00166

Riksförbundet Attentions har tagit del av förslaget och vill framföra följande synpunkter på Skolverkets allmänna råd för förskolan. Med tanke på de ändringar som skett i lagstiftning, läroplaner och allmänna råd...

Med anledning av inordnande av delar av Hjälpmedelsinstitutet i Myndigheten för delaktighet

Förslaget innebär att de delar av Hjälpmedelsinstitutet (HI) som fortsatt bedöms vara ett statligt åtagande och som inte uttryckligt undantagits redan i departementsskrivelsen, Ds 2013:40, ska inordnas i Handisam som då byter...

Tid för undervisning – lärares arbete med åtgärdsprogram

Bakgrunden till förslaget är regeringens uppdrag till en arbetsgrupp på Utbildningsdepartementet att se över hur lärarnas administrativa arbete kan minskas och förenklas, samtidigt som uppföljningen av varje elevs kunskapsutveckling och behov av...

Svar på Socialstyrelsens rapport om psykologisk behandling inför rehabgarantin 2013

Riksförbundet Attentions och Svenska OCD-förbundet Ananke har skrivit remissvaret till Socialstyrelsens rapport ”Psykologisk behandling vid lindrig till medelsvår psykisk ohälsa – ett arbetsunderlag inför rehabiliteringsgarantin 2013”. Förbunden anser, liksom slutsatsen...

Synpunkter till socialstyrelsen ang psykologisk behandling

Riksförbundet Attentions och Svenska OCD-förbundet Anankes (kallas i texten förbunden) synpunkter på Socialstyrelsens rapport: Psykologisk behandling vid lindrig till medelsvår psykisk ohälsa – ett arbetsunderlag inför rehabiliteringsgarantin 2013. Diarienummer: S2012/8977/SF. Förbunden delar i...

Remissvar på preliminärversionen av ”Vägledning för barnhälsovården” (13-08-02)

Bakgrunden till vägledningen är regeringens uppdrag till Socialstyrelsen att ta fram, tillgängliggöra och kontinuerligt uppdatera vägledningar, rekommendationer och kunskapsöversikter för förlossnings-, nyföddhets- och barnhälsovården samt elevhälsan. Syftet med vägledningen är att bidra till...

Remissvar på betänkandet ”Vissa frågor om gode män och förvaltare” (SOU 2013:27)

Bakgrunden till förslaget är regeringens beslut att tillkalla en särskild utredare med uppgift att föreslå åtgärder som ger bättre förutsättningar för gode män och förvaltare. Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för...

Synpunkter på utredningen om det självsanerande medieetiska systemet

Bakgrunden till förslaget är att Utgivarna tagit ett initiativ till en utredning om det pressetiska systemet. Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) och deras familjer. Vi företräder...