Om Nätkoll

Unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) – skiljer sig deras erfarenheter på nätet från ungas utan NPF? Vilka är nätets möjligheter och risker – och hur stärker vi ungas egna strategier på nätet?

Sedan mars 2015 är Attention Hisingen-Kungälv projektägare till Nätkoll, ett treårigt Arvsfondsprojekt. Idén väcktes när det kom till lokalföreningen kännedom att det bland våra medlemmar fanns unga som råkade illa ut på nätet och att föräldrar önskade verktyg för att kunna förhindra detta.

Syfte

Den övergripande tanken med projektet är att öka tryggheten på nätet, för unga med NPF men också för vuxna som möter dem. Nätkoll vill visa på nätets positiva möjligheter, men också på riskerna.

För att nå dit vill vi:

  • Öka och sprida den generella kunskapen om internetanvändning bland barn och unga med NPF.
  • Öka medvetenheten bland unga med NPF om möjligheter och risker på internet.
  • Förmedla kunskap, strategier och metoder så att unga med NPF, deras föräldrar och andra vuxna omkring dem, känner sig tryggare och risken för negativa upplevelser på nätet minskas.
  • Öka och bevara ungas positiva kontakter på nätet.

Målgrupper

Barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras föräldrar, men också föreningsaktiva inom Attention och yrkesverksamma som möter målgruppen, t ex personal inom skola, habilitering, socialtjänst, ungdomsmottagningar, BUP och rättsväsende.

Aktiviteter

Projektår 1 (avslutat)

Vårt första projektår har haft fokus på kunskapsinsamling. Vi har besökt lokalföreningar i Västra Götalandsregionen, i olika sammanhang samtalat med unga med NPF, föräldrar, yrkesverksamma i skola, habilitering och rättsväsende mm. Tillsammans med Statens Medieråd har vi genomfört två enkäter där resultatet kommer att presenteras under våren 2016. Under året har vi mött ett stort intresse för vårt arbete vilket inneburit flera föreläsningar. Vi har med NPF-glasögon gått igenom ett antal befintliga metodmaterial inför vårt arbete med nya material under år 2. Vi bloggar regelbundet på Arvsfondens community och gör inlägg på vår Facebooksida som har 322 följare. Under våren blir också tre minifilmer om unga med NPF och nätet klara för spridning.

Projektår 2 (avslutat)

Fortsatt kunskapsinhämtning och spridning, nätverkande, sker parallellt med att vi i nära samverkan med projektets referensgrupper sammanställer två utbildningsmaterial, ett för föräldrar till barn med NPF och ett läromedel för skolan i form av ett webbverktyg för elever och en lärarhandledning.

Projektår 3

Under det sista projektåret utbildar Nätkoll deltagare från Attentions lokalföreningar över hela landet. De skall sedan kunna hålla egna föräldrautbildningar. Inom kort kommer alla utbildningsmaterial finnas på Nätkolls hemsida, fritt att ladda ner och använda. Under året kommer Nätkoll att sprida kunskap och de två utbildningsmaterialen om unga med NPF och nätet på olika vis. Vi kommer t ex medverka på Barnrättstorget tillsammans med Statens medieråd under Almedalsveckan. Projektets slutkonferens hålls i Göteborg 24 januari.

Samverkan

Utmaningen i projektet är att uppmärksamma både möjligheterna och riskerna med nätet och hitta en balans mellan skyddstänkande och stärkande strategier. Därför vill Nätkoll arbeta nära målgruppen och vid behov av specialkunskap samla tillfälliga fokusgrupper.

I referensgruppen för vuxna som möter barn med NPF finns representanter för Riksförbundet Attention, polis, Studieförbundet Vuxenskolan, Föreningen Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn (ATSUB), Svenska Kyrkan, Kompetenscentrum för brottsutsatta, internetforskare Umeå universitet, SPSM samt Statens Medieråd.


Dela detta: