Otillräcklig forskning om ADHD-behandling enligt SBU

Idag släpper Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, rapporten ”ADHD – diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet”. Rapporten menar att de behandlingsmetoder som används inom vård och omsorg saknar vetenskapligt underlag för att effekterna ska kunna bedömas.

SBU har identifierat 30 olika behandlingsmetoder som används vid ADHD, utöver den medicinska behandlingen. Att det saknas evidens för i princip alla är nedslående slutsatser och förvånande enligt Riksförbundet Attentions ordförande Anki Sandberg.

– Vi som medlemsförening ser ju dagligen att insatser som exempelvis stödsamtal, föräldrautbildningar, funktionsträning i grupp och anpassningar av miljön ger god effekt. Det anmärkningsvärda är att metoder, som SBU inte bedömer ha tillräcklig evidens, har klarat kraven på tillförlitligt underlag i länder som Storbritannien, Norge och Danmark.

Anki Sandberg anser att det är olyckligt att ingen av de olika metoder som används idag klarat de krav som SBU ställer.

– Även om rapporten ger en tydlig signal om att det behövs ytterligare studier och mer forskning på området, vilket vi välkomnar, så innebär det här tyvärr inget stöd till vården vad man behöver göra för att stötta patienterna.

Kritik mot SBU:s hårda evidenskrav har också väckts inom professionen. Man menar att SBU går orimligt hårt åt de diagnostiska instrument och metoder som i dag används för att utreda och behandla ADHD. Professor Sven Bölte, föreståndare på KIND, menar i ett tidigare uttalande om en SBU-rapport (Om psykiatrisk diagnos och behandling, 2012) att författarna tydligare borde redovisa SBU:s specifika metoder och urval. Han ansåg då att SBU enbart fokuserar på symtomförbättring, inte på funktionsförmåga eller livskvalitet.

Behovet av insatser hos gruppen är stort visar studierna som ligger till grund för rapporten. Många föräldrar är frustrerade över den bristande kunskapen om funktionsnedsättningen hos de verksamheter de möter. Personer med ADHD och deras anhöriga känner ofta utanförskap och bristande socialt stöd. Skolan och vården måste arbeta för ökad delaktighet. Det är två av slutsatserna som framgår i rapporten, vilket Attention instämmer i.

– I vårt arbete möter vi hela tiden medlemmar som trots stora svårigheter i vardagen inte får hjälp och stöd. SBU bekräftar detta i sin rapport och säger att skolan och vården måste arbeta för ökad delaktighet. Då hade det varit bra om rapporten innehållit något som kunde hjälpa dem i detta viktiga arbete, säger Anki Sandberg.

Ladda ner


Dela detta: