Allt är en kamp för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Under augusti och september genomförde Riksförbundet Attention en enkätundersökning riktad till sina medlemmar om skolsituationen för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Gensvaret var enormt, drygt 900 personer svarade på enkäten. Svaren visar att elever med funktionsnedsättning inte får det stöd de har rätt till. För att nå en jämlik skola behövs ökade kunskaper och bättre samverkan.

Den nya skollag som nyligen trätt i kraft ger varje elev rätt till stöd för att klara undervisningsmålen. Och det behöver våra barn, enligt föräldrarna. Nedan följer en redovisning av resultatet i korthet:

  • 61 procent uppger att deras barn inte vill gå till skolan och 40 procent att de har högre frånvaro än andra elever.
  • 47 procent säger att barnet har brister i läs- och skrivförmåga och 65 procent uppger att de därför kommit efter i andra skolämnen.
  • 40 procent av föräldrarna uppger att bristen på stöd har lett till att barnet fått sänkt betyg och 30 procent att detta har lett till en mobbningsproblematik. Lika många svarar att barnet har tvingats att byta skola.
  • 69 procent av föräldrarna uppger att de fått sämre hälsa på grund av att skolsituationen inte fungerar.
  • 57 procent har bråkat inbördes och fått sämre relationer till varandra.
  • 57 procent har gått ner i arbetstid för att stödja barnet.
  • 42 procent har fått hämta hem barnet från skolan när det uppstått problem.

Många anser att insatserna till deras barn har fungerat mindre bra eller dåligt. En majoritet av föräldrarna har en negativ bild av barnets sammanfattande skolsituation. 25 procent tycker att den fungerar dåligt och 34 procent tycker att den fungerar mindre bra. Knappt 9 procent tycker att den fungerar mycket bra.

Undersökningen ger en alarmerande bild av hur skolsituationen ser ut för elever med NPF. Många av barnen upplever en ökad psykisk ohälsa på grund av stress över skolan.

– Elever med funktionsnedsättningar måste få rätt till likvärdig utbildning och stöd att utveckla sina kunskaper så långt som möjligt genom anpassning av miljön och undervisningsformerna. Skollagen måste ändras så att rätten till stöd inte upphör när eleven nått godkänt, säger Attentions ordförande Ann-Kristin Sandberg.

Attention vill även se en fungerande samverkan mellan socialtjänst, habilitering, Barn- och ungdomspsykiatri, elevhälsan och hemmet för att kunna arbeta preventivt med tidiga insatser. Om eleven har omfattande behov av stöd från flera olika instanser bör en ”lots” som kan koordinera processen kopplas in.

– Undersökningen visar att det behövs ett kunskapslyft så att skolorna kan ta sitt ansvar för elever med funktionsnedsättningar, säger Ann-Kristin Sandberg.

 

 


Dela detta: