Frågan om särskilt stöd i skollagen lyfts i riksdagen

Riksdagsledamoten Agneta Luttropp (MP) har ställt en fråga till utbildningsminister Jan Björklund (FP) om Skollagens stödåtgärder. Hon ifrågasätter varför Skollagen inte ger stödåtgärder för barn mer än till godkänt betyg.

Flera av våra medlemmar har reagerat på att deras barn endast har rätt till stödåtgärder upp till betyget godkänt.. Skollagen, som trädde i kraft i juli 2011, är motsägelsefull vad gäller rätten till stöd.

I 3 kapitlet sägs det att ”alla barn och elever ska ges ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att utifrån sina egna förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling” (3 §).

Samtidigt står det i 10 § att: ”För elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska det särskilda stödet ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.”

Vi ser därför fram emot att få höra vad utbildningsminister Jan Björklund kommer att svara på Agneta Luttropps interpellation, som kommer att besvaras den 9 december 2011.

Läs om Luttropps interpellation

 


Dela detta: