Stark koppling mellan Asperger och depression

En nyligen genomförd studie vid Sahlgrenska akademin på Göteborgs universitet visar på den starka kopplingen mellan Aspergers syndrom och depression senare i livet. Så många som 70 procent av unga vuxna med Asperger har upplevt sig vara deprimerade.

Denna slutsats kommer doktorand Tove Lugnegård fram till i sin avhandling där 54 personer med Asperger ingick. Bakom studien står även Christopher Gillberg i egenskap av handledare. Depressioner och ångesttillstånd är över huvud taget vanliga bland unga vuxna med Asperger. Över hälften i undersökningsgruppen upplevde återkommande depressioner, trots genomsnittsåldern på endast 27 år.

Tove Lugnegård menar att forskningsresultatet ställer krav på den psykiatriska vården att hålla ögonen öppna för depressionssymtom inom denna grupp. Personer med Asperger har ett återhållsammare kroppsspråk och har ibland svårare än andra att beskriva hur de mår. Därför är vårdgivares förförståelse för och bedömning av NPF ännu viktigare vid första mötet.

Avhandlingen pekar även på symtombildens likheter mellan Asperger och schizofreni, i det att båda kan uppvisa autistiska drag. Den gemensamma nämnaren är det annorlunda sättet och förmågan att tolka sociala samspel på. Däremot ska begreppen inte blandas ihop. Asperger är en medfödd och kronisk funktionsnedsättning medan schizofreni är en förvärvad sjukdom, där den som drabbats går in i psykoser periodvis.

Den tredje februari klockan 13.00 disputerar Tove Lugnegård sin avhandling vid Sahlgrenska akademin på Göteborgs universitet.

Läs hela Avhandlingen här


Dela detta: