Bristande kunskap vid utredning av autism

Instrument, skattningsformulär och andra utredningsmetoder vid utredning av autismspektrumtillstånd har varit för dåligt utvärderade enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). SBU har nu utvärderat de verktyg som används i den diagnostiska processen och fastslår att kunskapen om instrumenten är undermålig.

I SBU:s rapport framkommer bland annat att endast 2 av de 14 utvärderade instrumenten har vetenskapligt stöd. Den diagnostiska processen bör därför ligga kvar inom den specialiserade vården tills kunskapen om hela diagnosprocessen, och inte minst tillförlitligheten i dess verktyg, tryggats.

Många olika insatser och behandlingar, förutom läkemedel, används idag, men kunskapen om deras nytta, risker och kostnader måste förbättras. SBU har identifierat 25 olika insatser och behandlingsmetoder som används vid autismspektrumtillstånd. Det vetenskapliga underlaget för att bedöma effekterna av dem är otillräckligt. Träning som innefattar kombination av flera metoder är en vanlig form av insats i Sverige, men effekten har inte studerats.

En annan slutsats i rapporten är att delaktigheten för personer med autismspektrumtillstånd och deras anhöriga behöver förbättras.  Deras egna uppfattningar om vård och skola bör efterfrågas i större utsträckning. I rapporten betonar SBU även hur tidig diagnostisering och tidiga insatser kan motverka stigmatisering och socialt utanförskap.

Slutligen fastslår SBU i sin rapport att det behövs studier av hur vården och samhällets insatser bäst bör organiseras och samordnas för personer med autismspektrumtillstånd och deras anhöriga.

Läs mer om rapporten här


Dela detta: