Attention svarar på remiss om utbildning i samhällsvård och distansutbildning

Riksförbundet Attention har yttrat sig över regeringens utredning “Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansutbildning” och anser att utredningen tagit sig an väldigt viktiga frågor.

De senaste årens forskning visar att neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan vara en möjlig förklaring till de sociala, ekonomiska och hälsomässiga svårigheter som många invånare i Sverige har och som är särskilt utmärkande för den grupp barn och unga som utredningens förslag berör. Attention menar att barn och unga med NPF utgör en betydande andel av de barn och ungdomar som blir omhändertagna.

Trots att skollagen är tydlig med hemkommunens ansvar för alla mantalsskrivna elever verkar det finnas tveksamheter kring om det även gäller barn som befinner sig i en annan kommun. Därför välkomnar Attention utredningens förslag att klargöra att hemkommunens ansvar finns kvar. Vi ställer oss också bakom utredningens förslag att tydliggöra ansvaret för omsorg respektive undervisning mellan de olika huvudmännen i hemkommunen.

Läs hela remissyttrandet här  >>


Dela detta: