Allt fler protesterar mot försämringarna i skolan

De försämringar som skett avseende stöd till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) fortsätter att uppröra Attentions medlemmar.

Attention hade länge efterfrågat en inspektion för att få mer kunskap om hur skolsituationen såg ut för elever med ADHD och välkomnade Skolinspektionens granskning.

– När Skolinspektionens halvårsrapport kom bekräftade den tyvärr vår bild av skolsituationen. 72 procent av de svenska skolorna brister i att ge elever i behov av stöd det de behöver, säger Anki Sandberg, ordförande för Riksförbundet Attention

I Attentions egen rapport, ”Allt är en kamp”, framgår det tydligt att fler förbättringar behöver göras. Enkäten som låg till grund för rapporten, riktade sig till föräldrar till barn med NPF. Statistiken visar att:

  • En fjärdedel av föräldrarna känner inte till skollagens krav om att elever som är i behov av stöd ska få det.
  • 40 procent av föräldrarna uppger att det bristande stödet har lett till att barnet/barnen fått sänkt betyg och närmare hälften av barnen har läs- och skrivsvårigheter.
  • Sex av tio föräldrar uppger att barnet kommit efter i skolämnen.
  • Nästan en av tre föräldrar svarar att bristen på stöd har fått en mobbningsproblematik som konsekvens.
  • Närmare en av tre föräldrar uppger att barnet tvingats byta skola.
  • Nästan sex av tio föräldrar har fått gå ner i arbetstid för att stödja barnet/barnen.
  • Två av tre föräldrar har fått sämre hälsa på grund av att skolsituationen inte har fungerat.
  • En av tre föräldrar svarar att rektorn på barnets/barnens skola inte påbörjat någon utredning av deras barns stödbehov.
  • Tre av fyra föräldrar anser att majoriteten av lärarna vet för lite eller saknar kunskap för att kunna anpassa undervisningen till barnens behov.

– Det är mycket bekymrande siffror, särskilt med tanke på att man nu skurit ner budgeten för t.ex. resursskolor så pass mycket. Vi kommer följa frågan på nära håll och fortsätta att försöka påverka så att de här barnen får bra förutsättningar för att klara skolan, säger Anki Sandberg.

Artikel om Skolinspektionens halvårsrapport

Rapporten Allt ar en kamp


Dela detta: