Attention bekräftar Sveriges Radios bild: Stöd till elever med särskilda behov uteblir ofta

Riksförbundet Attention genomförde under november en enkätundersökning riktad till vårdnadshavare med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i skolåldern. Gensvaret var enormt, drygt 2000 personer svarade på enkäten. Svaren visar att elever med funktionsnedsättning inte får det stöd de har rätt till och att det leder till dåliga resultat i skolan.

Trots att den nya skollagen från 1 juli 2011 ger alla elever rätt till stöd för att klara undervisningsmålen visar Attentions enkät att skolan fortfarande inte möter elevernas behov. Av de tillfrågade vårdnadshavarna anser drygt 90 % att deras barn har behov av särskilt stöd för att klara undervisningsmålen. Samtidigt uppger föräldrarna det välbehövliga stödet inte ges på rätt sätt, eller helt uteblir.

Attention ställde frågan vad följderna av bristande stöd resulterar i, och fick svaret att 40 % av eleverna har fått sänkt betyg. Vårdnadshavarna uppger också att 43 % har brister i läs- och skrivförmåga, släpar efter i andra ämnen (62 %) eller måste använda mer tid för läxläsning än andra barn (47 %). Bristande stöd leder i 34 % av fallen till att eleven har hög frånvaro eller inte vill gå till skolan alls (51 %). Mobbning är mycket vanligt (26 %) och 23 % av barnen har varit tvungen att byta skola.

Sammantaget ger detta bilden att bristen på stöd, och bristen på rätt stöd, leder till en svår skolgång för många elever. Citat från enkäten:
”Dottern fick ett eget rum att sitta i när hon inte klarade av att sitta med övriga klassen, det var meningen att lärarna skulle komma till henne för att undervisa men det glömdes nästan alltid bort. Större delen av skoldagarna satt hon och bara väntade, visste inte vad hon skulle göra.”
”Innan resurser sattes in ville mitt barn inte leva.”
”Vi föräldrar sitter hemma varje kväll och helg med läxor, prov och matteboken för att han ska hänga med…”

Attentions kommentarer:
– Undersökningen visar att skolan inte möter dessa elevers behov och att många elever far mycket illa, säger Attentions ordförande Anki Sandberg. Tyvärr ser vi endast en marginell förbättring jämfört med vår enkät för två år sedan.
– Vi vet sedan tidigare att föräldrarna får kämpa oerhört hårt för att skolgången ska fungera för dessa elever. Det är exempelvis mycket talande att hälften av eleverna inte vill gå till skolan, fortsätter Anki Sandberg.

Bakgrund

Ovanstående är en delredovisning av Riksförbundet Attentions enkät med 20 frågor som kommer att redovisas i sin helhet i januari. Riksförbundet Attention har i tidigare mätningar kunnat konstatera att stödet till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är mycket bristfälligt. I enkäten från 2011 ”Allt är en kamp” uppger en majoritet av föräldrarna att de har en negativ bild av deras barns skolsituation.

För mer information kontakta:
Ann- Kristin Sandberg, förbundsordförande Tfn 08-120 488 04, 070-717 40 25
Anna Norrman, intressepolitisk ombudsman Tfn 08-120 488 06
Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) och deras familjer. Vi är 13 500 medlemmar och arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna som finns bakom diagnoserna ska få det stöd som de behöver och bli bemötta med respekt. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna.


Dela detta: