Bristande stöd får konsekvenser: “Hon har tappat motivationen”

Under november i år genomförde Riksförbundet Attention en enkätundersökning riktad till vårdnadshavare med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i skolåldern.

Gensvaret var enormt, drygt 2000 personer svarade på enkäten. Svaren visar att elever med funktionsnedsättning inte får det stöd de har rätt till och att det leder till dåliga resultat i skolan.

Trots att den nya skollagen från 1 juli 2011 ger alla elever rätt till stöd för att klara undervisningsmålen visar Attentions enkät att skolan fortfarande inte möter elevernas behov, något som får allvarliga konsekvenser.

Drygt 23 % av vårdnadshavarna som svarat på Attentions enkät uppger att deras barn tvingats byta skola. Fler än hälften av barnen vill inte gå till skolan överhuvudtaget för att de inte har fått rätt stöd. Trots de nedslående siffrorna uppger närmare 60 % av föräldrarna att deras barn inte har försämrad närvaro.

Citat från enkäten:
”Innan resurser sattes in ville mitt barn inte leva.”

”Hon känner hopplöshet, uppgivenhet. Hon har tappat motivationen och tilliten till sig själv och sina lärare.”

Attentions kommentarer:

– Med tanke på hur de här eleverna upplever skolan så är det beundransvärt att så många ändå fortsätter att gå i skolan, säger Attentions ordförande Anki Sandberg.

– Många elever hittar egna strategier för att få skolan att fungera, säger Karin Forsberg, blivande projektledare för Riksförbundet Attentions 3-åriga skolprojekt som startar i januari 2014.

Karin Forsberg menar att det är viktigt att ta tillvara elevers olika strategier och sprida den informationen vidare till andra skolbarn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, som är i behov av stöd och även yrkesverksamma inom området.

– Varje år inkommer det 4000 ärenden till SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten. Hälften av de ärendena rör barn med NPF, det tyder på att det finns mycket att förbättra för de skolbarnen, säger Forsberg.

Bakgrund

Ovanstående är en delredovisning av Riksförbundet Attentions enkät med 20 frågor som kommer att redovisas i sin helhet i januari. Riksförbundet Attention har i tidigare mätningar kunnat konstatera att stödet till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är bristfälligt.

I den nyligen publicerade rapport ”10 orsaker till avhopp”1 uppger 379 ungdomar att den näst vanligaste orsaken till avhopp är bristande pedagogiskt stöd och svårigheter att nå målen.

För mer information kontakta:
Ann- Kristin Sandberg, förbundsordförande
Tfn 08-120 488 04, 070-717 40 25

Anna Norrman, intressepolitisk ombudsman
Tfn 08-120 488 06

Karin Forsberg, projektledare för Attentions skolprojekt
Tfn 08-120 488 18, 0739-40 22 09


Dela detta: