Stor samhällskostnad att inte ge elever rätt stöd

Under november i år genomförde Riksförbundet Attention en enkätundersökning riktad till vårdnadshavare med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i skolåldern. Gensvaret var enormt, drygt 2000 personer svarade på enkäten. Svaren visar att elever med funktionsnedsättning inte får det stöd de har rätt till och att det leder till dåliga resultat i skolan.

Trots att den nya skollagen från 1 juli 2011 ger alla elever rätt till stöd för att klara undervisningsmålen visar Attentions enkät att skolan fortfarande inte möter elevernas behov, något som får allvarliga konsekvenser.

Av de tillfrågade vårdnadshavarna anser drygt 90 % att deras barn har behov av särskilt stöd för att klara undervisningsmålen. Samtidigt uppger föräldrarna att det välbehövliga stödet inte ges på rätt sätt, eller helt uteblir.

På frågan vilka följder det får för föräldrarna själva uppger 54 % av att de har gått ner i arbetstid, 65 % har fått sämre hälsa och 59 % uppger att barnets skolsituation lett till slitningar i förhållandet

Sammantaget innebär det att föräldrarna kompenserar för skolans bristande stöd till eleven och att det får negativa effekter avseende arbete, ekonomi, hälsa och relationer.

Citat från enkäten:

”Jobbet blir lidande och nu är det tal om varningar på min arbetsplats då arbetsgivaren anser att skolan börjar ta för mycket tid av min närvaro.”

”Har sedan barnet börjat skolan endast kunnat jobba 75 procent på min arbetsplats.”

Attentions kommentarer:

– Föräldrarna har ofta en mycket ansträngande situation när samarbetet med skolan fungerar dåligt säger Attentions ordförande Anki Sandberg. Det resulterar ofta i att föräldern får gå in i skolans roll, vilket får till följd att både arbetskapacitet och hälsa försämras.

– Vi skulle önska att politikerna såg vinsten med att satsa på dessa elever, istället för att se dem som en belastning för skolbudgeten, menar Sandberg.

Bakgrund

Ovanstående är en delredovisning av Riksförbundet Attentions enkät med 20 frågor som kommer att redovisas i sin helhet i januari. Riksförbundet Attention har i tidigare mätningar kunnat konstatera att stödet till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är mycket bristfälligt.

Innan årsskiftet kommer en rapport från Attentions projekt ”Egen styrka” att publiceras. Innehållet ska bland annat belysa de svårigheter som föräldrar till barn med autismspektrumstörning upplever.

Även det gensvaret har varit stort, drygt 1 800 föräldrar har svarat på enkäten.
– Det finns en stor efterfrågan av stöd och får stora negativa konsekvenser för de här familjerna om stödet uteblir, säger Cecilia Brusewitz, projektledare för Egen styrka-projektet.

För mer information kontakta:
Ann- Kristin Sandberg, förbundsordförande
Tfn 08-120 488 04, 070-717 40 25

Anna Norrman, intressepolitisk ombudsman
Tfn 08-120 488 06

Cecilia Brusewitz, projektledare Egen Styrka
Tfn: 08-120 488 11


Dela detta: