Sjuk av föräldraskapet på grund av bristande stöd

Riksrevision har i dagarna kommit ut med rapporten ”Stödet till anhöriga omsorgsgivare” som visar på det bristande anhörigstödet i landets kommuner.

Riksrevisionen skriver i sin rapport att stödet till anhöriga överlag fungerar dåligt och att staten inte har förmått kommunerna att göra tillräckliga insatser – trots riktade pengar till just det. Bilden av ett bristande anhörigstöd stämmer väl överens med Riksförbundet Attentions erfarenheter av anhörigstöd till förbundets medlemmar.

Under november 2013 genomförde Attention en enkätundersökning riktad till föräldrar som lever med barn med Asperger/autismspektrumtillstånd (AST) med normalbegåvning. 1181 föräldrar svarade på frågor om vilka insatser man fått från landsting och kommun, hur man upplever stödet från anhöriga och hur man klarar att förena arbete och föräldraskap. Svaren finns sammanställda i rapporten ”Till slut tar man slut” och är en del i Attentions arvsfondsprojekt Egen styrka, ett projekt med fokus på föräldrar till barn med Asperger/AST och deras mående.

De konsekvenser som bristande stödet till föräldrar till barn med Asperger/AST får är:

  • Stor andel sjukskrivningar på grund av anledningar som föräldrarna själva kan härleda till barnets funktionsnedsättning (47 % är eller har varit sjukskrivna och 24 % uppger att de är på väg att bli det).
  • Ofta ökad stress (73 % av de svarande).
  • Behov av att korta arbetstiden för att klara såväl arbete som hemmasituation (63 % av de svarande har gått ner i arbetstid med anledning av barnets funktionsnedsättning).

Av enkätsvaren att döma så är det ofta en icke fungerande skola som gör det svårt för föräldrar till barn med Asperger/AST att balansera arbete, sin egen hälsa och omvårdnaden av barnet. Flera föräldrar uppger i enkäten att de blivit sjukskrivna på grund av att barnets skola inte fungerat och att pressen på att jonglera alla kontakter blivit för stor.
– Inom Attention tycker vi att det är orimligt att många av våra medlemmar lever i ett föräldraskap där de i brist på stöd blir sjukskrivna eller måste gå ner i arbetstid, säger Riksförbundet Attentions ordförande Anki Sandberg.

Hon anser också att föräldragruppen måste få den information och det stöd den behöver för att få vardagen att fungera.
– Allt annat strider mot de regelverk som finns, menar Sandberg.

Läs mer om Egen styrka-projektet och ladda ner rapporten  >>

För mer information kontakta:
Ann- Kristin Sandberg, förbundsordförande
Tfn 08-120 488 04, 070-717 40 25
Cecilia Brusewitz, projektledare Egen styrka
Tfn: 08-120 488 11


Dela detta: