Skolstarten skapar problem för många familjer

Attention får i år – liksom varje höst – många samtal från upprörda och frustrerade medlemmar i samband med skolstart. Skolan är extremt viktig för barn med NPF. Fungerar skolan, fungerar familjen.

Trots nya skollagar, åtgärdsprogram och förtydliganden när det gäller rätten till stöd för elever i behov av stöd lämnas barn och föräldrar fortfarande alltför ofta i sticket. När höstterminen börjar visar det sig återigen att skolorna inte har de resurser, den kompetens och den planering som är nödvändig. Sårbara elever får en dålig start och den negativa spiralen med hög frånvaro och bristande motivation drar igång.

Utebliven skolskjuts

En del barn kan inte ens ta sig till skolan för att skolskjutsen inte kommer. Frågan har väckt stor uppmärksamhet i Stockholms kommun och föräldrarna rasar mot politikerna som ytterst är ansvariga för upphandlingen av det företag som ska stå för resorna. Politikerna diskuterar nu skadestånd till de drabbade, vilket är fullt rimligt. Dock löser det inte det grundläggande problemet, alla barns rätt till en fungerande skolgång och rätten för föräldrarna att få koncentrera sig på sina egna jobb.

– Skolan är ett av de områden där neuropsykiatriska funktionsnedsättningar syns och märks mest, säger Anki Sandberg, Attentions förbundsordförande. När skolan brister faller ansvaret tungt på föräldrarna. De skolenkäter som vi gjort visar att våra barn har en svår skolgång, där eleverna gradvis tappar sugen, lätt hamnar utanför och lämnar skolan med stora kunskapsluckor.

– Attention arbetar sedan länge tillsammans med andra berörda organisationer och nätverk för att driva skolfrågor. Det arbetet måste fortsätta och intensifieras. En fungerande skolgång är en av de absolut viktigaste skyddsfaktorerna i en ung människas liv. Undersökningar visar att det lönar sig både mänskligt och ekonomiskt att göra tidiga insatser. Man undrar varför det ska vara så svårt för våra beslutsfattare att ta detta enkla faktum till sig.

Mer om NPF och skolan:

Attentions skolplattform

Min Skola-projektet

Skolenkät: Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Faktablad: Rätt till stöd i skola och förskola

Tidningen Attention: Nr 3 2014 tema skolan

 


Dela detta: