Attention bekräftar resultaten i Skolinspektionens ADHD-granskning

Skolinspektionen släpper idag nyheten om sin granskning av skolsituationen för elever med ADHD. Rapporten bidrar till ökad kunskap om hur elever med ADHD klarar sin skolgång, och visar på de brister som finns i många skolor. Riksförbundet Attention känner igen den bild som granskningen ger.

Skolinspektionen skriver i sin sammanfattande kommentar att samtliga elever i den genomförda granskningen saknar ”en skolsituation som ger dem förutsättningar att lyckas”. Rapporten går igenom de olika grundförutsättningar som främjar en lyckad skolgång och hittar tyvärr brister i samtliga. De undersökta skolorna brister i hur kartläggning av elevens behov och förutsättningar sker, vilken tid läraren har för att lära känna den enskilde eleven, grupp- och organisationsfaktorer, elevens upplevelse av att få lyckas och i vilken mån elever och vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga. Skolinspektionen betonar också huvudmannens ansvar för att säkerställa resurstilldelningen.

Skolinspektionen slår i rapporten fast att skolorna behöver bli bättre på att ta reda på elevernas behov och förutsättningar och att det är elevens rätt att få detta stöd av skolan. Undermåliga överlämningar till nya pedagoger, bristande information till samtliga personal och brister i kartläggning betonas i rapporten. Skolinspektionen slår också fast att skolorna brister i att följa upp elevernas framgångar och att kartläggningar och åtgärdsprogram ofta fokuserar på individ snarare än grupp- eller organisationsnivå.

Länk till Skolinspektionens rapport.

Riksförbundet Attention undersöker vartannat år hur föräldrar till barn med NPF upplever skolgången, och kan bekräfta den bild som Skolinspektionens rapport ger. Den enkät som Attention genomförde i början av 2014 visar att 9 av 10 föräldrar anser att deras barn behöver särskilt stöd i skolan, men att det ges antingen i för liten utsträckning eller för sent. Detta resulterar i att många elever halkar efter i skolämnena, att man är borta mycket från skolan, eller måste byta skola. Det sätter också stor press på vårdnadshavarna, som uppger att deras inbördes relationer har försämrats på grund av barnets svårigheter i skolan.

Länk till Attentions enkät.

Attentions kommentarer:

– Skolinspektionens granskning är en alarmklocka, säger Anki Sandberg, förbundsordförande för Attention. Den bekräftar vår bild att många elever far illa och har svårt att tillgodogöra sig undervisningen i dagens skola. När skolan sviker tvingas familjen ta ett stort ansvar, vilket går ut över deras egen möjlighet att arbeta och må bra.

– Många av de anmälningar som Skolinspektionen granskar idag rör just brister i det särskilda stödet, säger Anki Sandberg. Attention skulle gärna se att Skolinspektionen hade skarpare verktyg i form av sanktioner mot de huvudmän som bryter mot regelverket.

Attentions förslag till förbättringar:

– Särskilda medel för kompetensutveckling ska avsättas, så att skolans personal får de verktyg som behövs för att anpassa det pedagogiska arbetet efter alla elever.

– Kommunerna ska garantera att studenter med funktionsnedsättning har lika möjlighet som andra att komplettera sin grund- eller gymnasiebehörighet.

– Staten ska införa en plikt för de anställda att anmäla missförhållanden i skolan (Lex Alissa).

För mer information kontakta:

Ann- Kristin Sandberg, förbundsordförande Telefon 08-120 488 04, 070-717 40 25
Anna Norrman, intressepolitisk ombudsman Telefon: 08-120 488 06


Dela detta: