Språkstörning – en okänd och missförstådd funktionsnedsättning

Riksförbundet Attention genomförde i december 2014 en enkätundersökning för att uppmärksamma och förbättra situationen för familjer/personer med språkstörning.

Upprinnelsen till detta var ett möte med DHB* Språkstörning som påpekat kunskapsbristerna när det gäller denna funktionsnedsättning, som Attention också organiserar. Syftet var att ta reda på hur de berörda upplever sin situation och vilka insatser som behövs för att förbättra den.

Frågorna stämdes av med såväl DHB som med experter på området. Enkäten gick ut per e-post via Attentions medlemsregister. Vi fick också god hjälp med spridningen via aktiva i DHB* Språkstörning. Enkäten besvarades av nästan 600 personer. Drygt hälften av dem enkäten gäller hade en grav eller medelsvår språkstörning. Majoriteten hade också en annan neuropsykiatrisk diagnos, vanligen ADHD eller autismspektrumtillstånd. De flesta, 73 %, var under 18 år och gick i vanlig grund- eller gymnasieskola.

Följande behov lyftes fram som mest slående hos de svarande:

  1. Behovet av ett kunskapslyft
  2. Bättre hjälp och stöd i skolan
  3. Tidiga insatser
  4. Föräldrastöd
  5. Behov av stöd för att bli fullt delaktig i samhället
  6. Attitydförändring

*Riksförbundet DHB, för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning.

Ladda ner


Dela detta: