Kommuner vinner mycket på tidiga insatser

I den nyligen publicerade studien ”20 barnavårdsärenden” har forskare studerat 20 unga vuxna och den hjälp de fått, eller inte fått under sin uppväxt.

Studien har tagits fram inom projektet ”Psykisk hälsa, barn och unga” vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Här framgår tydligt att kommunerna har mycket att vinna på att i ett tidigt skede hjälpa barn och unga med tydliga problem.

– Ofta syns risktecken tidigt men insatserna dröjer. Studien visar även att det helhetsgrepp som kan tas kring ett barn när insatser samordnas ofta uteblir tills problemen blivit allvarliga, säger Ingmarie Wieselgren, projektchef för Uppdrag psykisk hälsa och nationella psykiatrisamordnare hos SKL. I snitt kostar de insatser som en kommun tillhandahåller barn med problem cirka två miljoner extra per barn, utöver det mänskliga lidandet för barnet och närstående. Det är därför viktigt att utreda effekten av de insatser vi lägger resurser på.

Det här är en relativt liten studie med få barn vilket gör att det är svårt att dra några statistiska slutsatser utifrån resultatet. Däremot är problemen för barnen i studien representativa för de barn som är i behov av samhällsinsatser under uppväxten.

Läs mer och ladda ner studien på www.skl.se >>


Dela detta: