Uttalande från stämman – Förälderns delaktighet spelar roll för resultatet

Riksförbundet Attentions nyligen genomförda föräldraenkät visar hur betydelsefulla socialtjänstens och omsorgens insatser är för föräldrar till barn med NPF och hur viktigt det är att föräldrarna görs delaktiga i processen. På stämman i april 2015 gjorde Attention ett uttalande om detta.

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna som finns bakom diagnoserna ska få det stöd som de behöver och bli bemötta med respekt. I en enkätundersökning har vi efterfrågat hur föräldrar till barn med NPF upplever kommunala stödinsatser, i vilken omfattning de beviljas och hur nöjd man är med insatserna. Enkäten besvarades av 1040 föräldrar.

Resultaten av enkäten
Attentions enkätundersökning visar att föräldrar till barn med NPF i hög grad själva tar kontakt med socialtjänst och omsorg och att hälften av kontakterna tas när barnet är under 12 år. 61 % av de svarande uppgav att man blivit beviljad, helt eller delvis, de insatser man bett om, 7 % svarar att de fick något annat än vad de bett om. 24 % eller 250 personer uppger att man begärt stöd men inte fått det och knappt 8 % uppger att de inte behöver något stöd. De 61 % som svarade att de beviljats det stöd de bett om var också de som var mest nöjda; 71 % uppger att situationen för både barn och föräldrar har blivit helt eller delvis bättre efter insatserna. Bland dem som har fått något annat stöd än vad de bad om säger sig enbart 35 % se att situationen för barnet har förbättrats. Attention drar därför slutsatsen att föräldrarnas delaktighet är mycket viktig för att situationen ska bli bättre för familjen.
Bland de föräldrar som har svarat att de själva också har en funktionsnedsättning (182 personer) är det enbart 48 % som har beviljats, eller delvis beviljats, de insatser som de bad om. Detta ska då jämföras med att 64 % av personerna utan funktionsnedsättning fick det man bad om. Mest anmärkningsvärt är ändå att 31 % uppger att man inte fick någon insats alls, jämfört med 22 % av föräldrarna utan egen funktionsnedsättning. Denna föräldragrupp har, enligt vår enkät, även lägre förvärvsfrekvens, är oftare ensam vårdnadshavare för barnet, samt saknar stöd från omgivningen i högre grad, varför samhällets stöd hade behövts i än högre utsträckning.
Attentions förbundsstämma vill uppmana SKL och Sveriges kommuner att särskilt uppmärksamma situationen för föräldrar med egen funktionsnedsättning så att de kommunala insatserna anpassas efter deras situation.

Attention vill:
• Ha ökad samordning av insatserna och samverkan mellan olika aktörer.
• Öka kunskapen inom socialtjänsten och omsorgen om NPF och hur det påverkar hela familjen.
• Att familjerna får komma till tals och att man väger in föräldrarnas kunskap i beslutsfattandet.
• Att insatserna ska ges utifrån de berörda individernas behov och anpassas till den enskilda familjen.
• Att Sveriges kommuner utvecklar metodstöd för hur dessa föräldrar ska kunna få ett bättre stöd.
• Att föräldrar och andra anhöriga ges stöd för egen del för att undvika egen ohälsa och sjukskrivning.
• Att samhället ger ökade möjligheter att få juridisk hjälp och sakkunnig rådgivning.

Kontakt
Anki Sandberg, Förbundsordförande för Riksförbundet Attention 0707-174025
Anna Norrman, Intressepolitisk ombudsman 0739-400895

LÄS HELA RAPPORTEN HÄR >>


Dela detta: