Hur fungerar de kommunala stödinsatserna för Attentions föräldrar?

Idag släpper Attention en rapport med fokus på kommunala insatser för föräldrar till barn med NPF. Rapporten tar avstamp i en enkät som under april besvarades av 1040 föräldrar. Bland all intressant fakta som finns i rapporten så vill Attention främst belysa hur betydelsefulla socialtjänstens och omsorgens insatser är för föräldrarna och hur viktigt det är att föräldrarna görs delaktiga i processen. Attention vill särskilt uppmärksamma att de föräldrar som själva har egen diagnos uppger att de får mindre stöd än andra.

Attention tycker att det är positivt att hela 70 % av de föräldrar som fått insatser från socialtjänsten och omsorgen anser att deras och barnens situation förbättras. Många kompletterande fria kommentarer beskriver också på ett målande sätt hur livsavgörande insatserna kan vara. En förälder svarade exempelvis: ”Att få jobba har gett livet mening och mål efter år av skolkatastrof. Nu finns det framtidstro och glädje”

Egna delaktigheten spelar roll för resultatet
Enkäten visar att familjerna är mer nöjda med de insatser som de själva bett att få. Av det kan man dra slutsatsen att det är viktigt att låta familjerna vara delaktiga i beslutsfattandet och väga in föräldrarnas uppfattning av vilka insatser familjen behöver. Insatserna har också betydligt större chans att landa rätt om föräldrarna möts av förståelse och bra kunskap om NPF. Många uppger i enkäten att det tyvärr inte är en självklarhet.

Föräldrarna drar ett tungt lass
Även om familjen beviljas insatser så är det tydligt att föräldrarna ofta befinner sig i en tuff situation och att ca 30 % av föräldrarna saknar stöd helt. Stödet till barnen verkar med andra ord vara avhängigt av att föräldrarna orkar strida för det. Många kämpar hårt för att få tillgång till det stöd som de behöver och många fortsätter lägga ner väldigt mycket tid och energi även efter att insatserna har blivit beviljade, för att samordna och få insatserna att fungera.
De föräldrar som behöver mest stöd får minst
Attention vill särskilt lyfta fram de föräldrar som har egen diagnos eftersom, enkäten visar att de får minst stöd. Detta är något Attentions ordförande Anki Sandberg tycker bör uppmärksammas särskilt.
– Av svaren i vår enkät drar vi slutsatsen att de föräldrar som har en egen funktionsnedsättning och troligen är i behov av mer stöd – får mindre än andra. En möjlig tolkning är att dessa föräldrar i lägre grad tillmäts tillräcklig förmåga att göra en egen bedömning, vilket är problematiskt. Föräldrarna har ofta kunskap om sina barns behov och förutsättningar som borde vara en tillgång för både socialtjänsten och andra aktörer, och som bör ges utrymme när man beslutar om stöd.

Attentions förslag på förbättringar
– Ökad samordning av insatserna och samverkan mellan olika aktörer.
– Ökad kunskap inom socialtjänsten och omsorgen om NPF och hur det påverkar hela familjen.
– Att familjerna får komma till tals och att man väger in föräldrarnas kunskap i beslutsfattandet.
– Insatser utifrån de berörda individernas behov, och som är anpassade för att passa den enskilda familjen.
– Att föräldrar med egen funktionsnedsättning bemöts på respektfullt och tillgängligt sätt.
– Att situationen för föräldrar med egen funktionsnedsättning uppmärksammas särskilt och att kommuner utvecklar metodstöd för hur dessa föräldrar ska kunna få ett bättre stöd.
– Att föräldrar och andra anhöriga ges stöd för egen del för att undvika egen ohälsa och sjukskrivning.
– Ökade möjligheter att få juridisk hjälp och sakkunnig rådgivning.

LÄS RAPPORTEN I SIN HELHET >>

 


Dela detta: