Skolor får kritik för frånvarande elever

DN tar idag upp problematiken med att många elever – trots skolplikt – aldrig deltar i undervisningen. Skolinspektionen riktar hård kritik mot skolor för att de låter eleverna fortsätta klass efter klass utan att nå målen. Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) pekar på att det är en stor grupp av dessa frånvarande elever som har NPF.

DN har tagit dehemmasittarel av de 73 ärenden om skolplikt som Skolinspektionen fattat beslut i sedan mars. Besluten rör ärenden med elever som har varit borta länge från skolan, ofta innefattar de också anmälningar om brister i särskilt stöd och kränkande beteende från lärare eller andra elever. I 34 av de 73 fallen har myndigheten krävt att skolorna åtgärdar brister som rör elevens skolplikt och rätt till utbildning. De andra ärendena pågår fortfarande, eller så har Skolinspektionen avskrivit ärendet utan kritik eller efter att skolan vidtagit tillräckliga åtgärder.

Skolinspektionen kritiska 
Det som Ann-Marie Begler på Skolinspektionen är mest kritisk till är hur rektorer ofta låter eleverna börja nästa klass trots att de är frånvarande från skolan. I sex av fallen som Skolinspektionen har granskat är bristerna så allvarliga att skolorna hotas med vite på 300.000 kronor om de inte snabbt får eleven tillbaka i undervisning.

– Skolorna upplever ofta att de gjort allt de kunnat. Men när vi pressar på blir det ofta mycket bättre. Ibland är det så att föräldrarna önskar en fristående skola med särskild kompetens och inriktning, men som kommunen tycker är för dyr. När vi då kommer med ett hot om vite så ändrar de sig, säger Ann-Marie Begler.

SPSM tycker kunskap saknas
Konsekvensen för eleverna som inte klarar grundskolan är långtgående. Det säger Lena Häägg som är rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och expert på långvarig frånvaro.

– Det är förödande för eleverna. Klarar du inte grundskolan, och sedan inte gymnasiet, blir det mycket svårt att återhämta sig, säger hon.

Lena Häägg är mycket kritisk till att kunskapen är så låg om elever som är borta från skolan.

– Vi tror till exempel att det är lika många pojkar som flickor, och att drygt hälften har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD och autism. Men inte ens det vet vi säkert och det är ett mycket stort problem. Kunskapen påverkar vilken hjälp man sätter in, och hur tidigt man gör det.

LÄS ARTIKELN I SIN HELHET PÅ DN. se >>


Dela detta: