SPSM tycker flickors behov av stöd behöver aktualiseras

I Lärarförbundets tidning “Specialpedagogik” framkommer oroväckande uppgifter vad gäller flickor och stöd i skolan. Enligt Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) så ser de att av de de 3755 rådgivningsuppdrag de fick in från skolor 2014 – så handlar ungefär 25% av ärendena om flickor, 25% om blandade grupper och 50% om enbart pojkar.

Att rådgivningsskola_flickauppdragen som kommer in är så snedfördelade tycker SPSM är oproportionerligt.

– Vi har känt till att det ser ut så här, och när vi nu ser att snedfördelningen ökade ytterligare vill vi gå vidare och studera detta närmare. Vi kommer särskilt att titta på förfrågningar gällande elever med neuropsykologiska funktionsnedsättningar, säger Charlotta Pettersson, nationell samordnare för forskning och utveckling på SPSM.

Myndigheten ska gå igenom inkomna förfrågningar för att se om beskrivningen av pojkars och flickors svårigheter varierar. SPSM ska också utreda om rådgivarna själva lägger olika mycket tid på frågor beroende på vilket kön de handlar om. Dessutom kommer rektorer och specialpedagoger att intervjuas. Varför hör man inte av sig om flickor lika ofta?

– Flickors behov av stöd behöver aktualiseras. Förhoppningsvis kan det leda till att skolor börjar jobba med stöd till flickor tidigare, säger Charlotta Pettersson.

Som ett led i projektet har SPSM inlett ett samarbete med Umeå universitet. I SPSM:s uppdrag ingår att sprida relevant forskning inom såväl pedagogik som medicin och neuropsykiatri.

– Det handlar om att transformera forskningsresultaten så att de blir en del av de specialpedagogiska arbetssätten.

LÄS HELA ARTIKELN HÄR >>


Dela detta: