Hallå där Anna Råde, ny projektledare på Attention!


Anna Råde, projektledare Barns röst
Anna Råde är projektledare för det nystartade projektet Barns Röst som drivs av Attention med stöd från Allmänna arvsfonden. Projektet ska under tre år samla in erfarenheter och kunskap kring hur man kan stärka barnets röst i kontakt med t ex BUP, skola och andra sociala instanser. Detta kommer att finnas på en webbplats tillgänglig för alla. Projektet fokuserar på barn i åldrarna 10-17 år med NPF, men vänder sig även till vårdpersonal, lärare och andra kontakter som barnen har.

Anna är neuropsykolog, utlånad från KIND, som är ett kompetenscentrum för forskning, utveckling och utbildning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på Karolinska Institutet. På KIND fokuserade hon på barn och ungdomar och forskning kring autism och andra NPF-diagnoser.  I projektet samarbetar hon med KIND men även Habilitering & Hälsa i Stockholms Läns Landsting.

Varför behövs projektet?
– Många barn sitter med på möten men upplever inte att de har möjlighet att säga vad de tänker och känner. De kanske inte kan förstå informationen de får och tror inte att de kan påverka. Detta projekt är tänkt att förmedla till barnen att vad de tycker och känner är viktigt. Vi vill skapa vägar för dem att meddela sina tankar till exempelvis vårdpersonal. Det handlar också om att informera om deras rättigheter och möjligheter.

Vad har du för vision med projektet
– Jag vill få till bättre möten i vården, där barn kan känna sig stärkta och delaktiga så att de själva kan uttrycka mål och önskemål.

Hur tror du att barnen kommer att påverkas av det?
– Jag tror att man alltid mår bättre av att kunna påverka sin situation, att få känna att man är viktig och får synas och höras. Barnen har unika kunskaper om hur de själv fungerar som är viktiga att förmedla till omsorgspersonal, för att kunna ge en bra vård och sätta in rätt åtgärder.

Vilka metoder kommer ni att använda?
– Vi kommer att göra intervjuer med barn om deras tidigare upplevelser och vad de ser för svårigheter i vården. Vi vill även ta fram goda exempel på hur det funkat bra. Nu sammanställer vi fokusgrupper med ungdomar och barn där de kan dela med sig av idéer och tankar. Sen kommer det att skapas lägerverksamhet med fokus på delaktighet och inflytande.

Vad händer efter projektet?
– Vi ska skapa en barnportal där vi samlar information och material som andra kan använda sig av och vi hoppas att det ska bli en källa till kunskap som ökar barns inflytande och delaktighet.


Dela detta: