Anpassat högskoleprov för personer med NPF?

Scandinav_SOC9

Universitet- och högskolerådet har startat en utredning med att se över möjligheten för fler grupper att ta del av de anpassningar av högskoleprovet som finns idag. Utredningen kommer att undersöka om det finns skäl för att personer med NPF, dyskalkyli och nakolepsi ska få möjlighet att göra ett anpassat högskoleprov.

Idag har personer med dyslexi och synnedsättning möjlighet att få ett anpassat högskoleprov. Riksförbundet Attention har i dagarna fått en rad frågor av Universitet- och högskolerådet kring hur olika diagnoser inom NPF kan påverka förmågan att skriva ett högskoleprov. Riksförbundet Attention har nu besvarat deras frågor samt skrivit detta tillägg:

Utökad skrivtid är absolut en motiverad och behövlig anpassning, men för många är det inte alls tillräckligt för att kompensera för svårigheter som funktionsnedsättningen innebär. Eftersom det normalt kräver mycket energi av en person med NPF att skriva ett prov, kan utökad skrivtid vara svår att utnyttja, personen är kanske helt utmattad efter ordinarie skrivtid. Utökad skrivtid är därför inte en tillräcklig anpassning om man vill uppnå likvärdiga förutsättningar.

För en person med NPF är den exekutiva förmågan oftast påverkad, vilket handlar om svårigheter att planera, organisera och fullfölja en uppgift. Att komma igång med en arbetsuppgift utan hjälp kan då bli en svårighet, liksom att uppfatta tid. Man kan ha svårt att beräkna hur lång tid någonting tar, när man måste börja för att hinna färdigt i tid eller varför man måste skynda sig. Ett hjälpmedel som synliggör tiden och visar hur tiden går, är exempel på ett kognitivt hjälpmedel som kan utgöra ett bra stöd för en person med NPF. En person med NPF kan också behöva hjälp med att planera och tänka igenom hur en uppgift ska genomföras.

Personer med NPF har ofta en annorlunda perception, vilket innebär att de kan vara extra känsliga för ljud, ljus, lukt, känsel och smak. Detta innebär att minsta lilla ljud, till exempel skrapet från en annan persons penna, kan upplevas som oerhört påfrestande. Även starkt ljus kan upplevas som obehagligt och störande. Sådana störande sinnesintryck kan leda till svårigheter att fokusera på uppgiften. Möjlighet att sitta enskilt eller på en anpassad plats bör därför finnas.

På grund av läs- och skrivsvårigheter kan personer med NPF också behöva få instruktioner och andra texter upplästa för att kunna ta till sig dem.

Ovanstående är endast exempel på behov av anpassningar som kan behövas i en provsituation, det är ingen uttömmande beskrivning.

Vi välkomnar självklart att Universitets- och högskolerådet ser över hur personer med NPF också ska kunna få ta del av anpassningen förlängd skrivtid, men vill samtidigt framhålla att fler andra anpassningar behövs för att personer med NPF ska ges möjlighet att kunna visa upp sina faktiska kunskaper och förmågor. Tekniska hjälpmedel bör vara ett sådant alternativ.


Dela detta: