Fortfarande stora brister i skolsituationen för barn med NPF

Föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är missnöjda med skolans sätt att skapa goda förutsättningar för deras barn. Det visar en nyligen genomförd skolenkät. Riksförbundet Attention kräver ett rejält kunskapslyft för skolans personal.

Scandinav_ZPOM-beskurenEndast 16 % av föräldrarna tycker att barnets lärare har tillräckliga kunskaper för att kunna anpassa undervisningen till barnets behov. Drygt 95 % anser att deras barn har behov av extra anpassningar eller särskilt stöd för att klara undervisningsmålen. 73 % uppger att barnet fått extra anpassning eller särskilt stöd, men nästan tre av tio (28 %) uppger att insatserna fungerat mindre bra eller dåligt. Det visar den medlemsenkät om skolan som Riksförbundet Attention genomfört i oktober 2015. Barnens skolsituation får också negativa konsekvenser för hela familjen. Mer än hälften (52 %) av föräldrarna uppger att brister i stöd lett till att de gått ned i arbetstid och sex av tio (64 %) har fått sämre hälsa.

Sänkta betyg, brister i läs- och skrivförmåga, eftersläpning i andra ämnen och hög frånvaro är vanliga följder av skolans oförmåga att ge adekvat stöd, liksom mobbning. Av frisvar framkommer att uteblivet stöd ofta får sociala konsekvenser för barnet. Det leder till lågt självförtroende, psykisk ohälsa, stress och svårigheter i kamratrelationer. Många beskriver också hur spänningar i skolan leder till utbrott och konflikter i hemmet.

– Även om vi kan se vissa förbättringar i denna enkät i jämförelse med den enkät som genomfördes 2013, är det en oacceptabel bild av skolsituationen för barn med NPF som visas upp, säger Anki Sandberg, ordförande Riksförbundet Attention. Skolan är skyldig att möta alla elever utifrån deras förutsättningar. Men skolorna saknar tillräcklig kunskap för att leva upp till detta, vilket får katastrofala följder för både individen, familjerna och samhället. Därför kräver vi ett rejält kompetenslyft såväl i lärar- och rektorsutbildningen som för skolans personal.

Det var i oktober 2015 som enkäten genomfördes. Den var riktad till vårdnadshavare till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i skolåldern. 1707 personer besvarade enkäten.

Presskontakt:
Anki Sandberg, förbundsordförande, 08-120 488 04, anki.sandberg@attention.se
Annica Nilsson, intressepolitisk ombudsman, 08-120 488 09, annica.nilsson@attention.se

LÄS RAPPORTEN I SIN HELHET HÄR >>


Dela detta: