Myndighetsgemensam satsning om adhd

Socialstyrelsen ska tillsammans med Läkemedelsverket, Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Folkhälsomyndigheten och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa. Detta är ett ett regeringsuppdrag inom PRIO.

Många verksamheter vill ha mer kunskap om adhd. Kunskap behövs kring bland annat utredning och diagnos, behandling och uppföljning, både för barn och vuxna. Kunskapen måste också vara lätt att ta till sig och använda i det dagliga arbetet.

Nu finns ett kunskapsmaterial samlat på Kunskapsguiden. Syftet är att behovsanpassa och sprida aktuell kunskap till socialtjänsten och det önskade effektmålet är att bidra till att fler personer med adhd får en bättre fungerande vardag. Stödet ska tas fram i nära dialog med företrädare för socialtjänsten och anpassas efter socialtjänstens behov och förutsättningar att använda kunskapsunderlagen.

Riksförbundet Attention har deltagit i utformningen av materialet.
-Vi välkomnar denna satsning på information till socialtjänsten, säger Attentions förbundsordförande Anki Sandberg. Många av våra medlemmar har kontakt med socialtjänsten och vill träffa handläggare som förstår våra funktionsnedsättningar.

 


Dela detta: