Attention kritisk till förslag om förlängd skolplikt

En utredning föreslår förlängd skolplikt med högst ett år för elever som inte uppnått behörighet till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan efter att ha avslutat den högsta årskursen i grundskolan, men Riksförbundet Attention är kritisk till förslaget:

-För elever med NPF som inte fått det stöd som de behövt under skoltiden är det ingen lösning att tvingas gå ett extra år. Vi ser istället behov av åtgärder som säkerställer tidiga och adekvata insatser, däribland en stärkt lärarutbildning samt kompetensutveckling för skolans personal, säger Annica Nilsson, intressepolitisk ombudsman på Riksförbundet Attention.

Utredningen ”Mer tid för kunskap – förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola” (SOU 2015:81) föreslår också att huvudmannen ska erbjuda undervisning i lovskola till elever i årskurs 8 och 9 som riskerar att inte nå kunskapskraven eller som har gått ut årskurs 9 och inte blivit behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. Deltagande i lovskola ska vara frivilligt för eleverna. Utredningen föreslår också obligatorisk förskoleklass. Läs remissvaret här:

2015_81 Mer tid för kunskap förskoleklass förlängd skolplikt och lovskola