Remissyttrande över långsiktig samverkansstruktur mellan IVO och patientnämnderna

Attention har varit delaktig i NSPH:s remissyttrande över ett förslag från IVO gällande ”Uppdrag att skapa en långsiktig samverkansstruktur för analys och återkoppling av klagomål till berörda aktörer (S2015/04952/FS”.

IVO har fått i uppdrag av regeringen att tillsammans med företrädare för patientnämnder, landsting och kommuner skapa en långsiktig samverkansstruktur mellan IVO och patientnämnderna. Samverkansstrukturen syftar till att få till stånd en regelbunden och fungerande samverkan mellan IVO och landets patientnämnder och bidra till att IVO kan göra en samlad sammanställning och analys på nationell nivå av klagomål mot hälso- och sjukvården. Analysen bör ligga till grund för lärande inom vården och utgöra underlag för IVO:s riskbaserade tillsyn. I uppdraget har också ingått att ta fram en modell för dokumentering av dokumentering.

NSPH ser positivt på ambitionen att få till en mer långsiktig och enhetlig samarbetsstruktur mellan IVO och patientnämnderna. Dock anser NSPH att det är otillräckligt att patient-, anhörig- och brukarorganisationerna endast omfattas i samverkansstrukturen på de årliga dialogmötena, om ambitionen är att bidra till en patientcentrerad vård.