NSPH:s yttrande över departementspromemorian ”Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna”

(Ds 2016:8)

NSPH delar regeringens mening att arbetsgivare behöver ta ett större ansvar för att förebygga sjukfrånvaro och mer aktivt arbeta med rehabilitering när en anställd har sjukskrivits. Men NSPH ser att förslaget om ett ökat kostnadsansvar för arbetsgivare kan medföra svårigheter.

Utredningen beskriver att psykisk ohälsa är den störst växande gruppen i den växande sjukfrånvaron. Undersökningar från (H)järnkoll visar att det finns stora problem med chefers attityder som innebär att en stor andel inte skulle anställa eller arbeta med  en person som har erfarenhet av psykisk ohälsa. Sådana attityder gör det svårare för gruppen att få tillträde till arbetsmarknaden.

Det finns redan idag en stor försiktighet hos chefer för att anställa personer med erfarenhet av psykisk ohälsa, och en stor okunskap som kan bidra till en ännu större diskriminering. Risken finns att personer med psykisk ohälsa undviker att genomgå utredningar för att få en diagnos, av rädsla för att de ska få svårt att komma in på arbetsmarknaden. Personen går då miste om de insikter och rätten till det stöd som de skulle få om de fick en diagnos, och som skulle kunna bidra till att dennes arbetssituation fungerade bättre.

Läs hela remissvaret här