Tidiga insatser i förskolan är viktigt

Förskolan är viktig. Många pedagoger säger att de redan i förskolan ser vilka barn som kommer att få det svårt i skolan och senare i livet.

Att insatser sätts in i ett tidigt skede kan vara avgörande för ett barns självkänsla och möjlighet till en utveckling i positiv riktning. För det krävs kunskap och strukturer för att uppmärksamma, ge stöd och anpassa verksamheten så att den görs tillgänglig för alla barn.

Skolverkets allmänna råd med kommentarer om måluppfyllelse i förskolan, har varit på remiss. Vi har gett synpunkter i ett remissvar. I det betonar vi vikten av tidiga insatser, samverkan med andra instanser samt med vårdnadshavarna. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) bör också lyftas i de allmänna råden som en resurs att tillgå.

Läs Attentions remissvar här>>