Elever med språkstörning kan få undervisning närmre hemmet

Elever med grav språkstörning ska få en bra skolgång nära sitt hem. Kommuner och enskilda huvudmän ska själva få ordna kommunikationsklasser, och regionala nav som kan stödja skolorna ska skapas. Det föreslår en utredning som nyss varit på remiss. Vi är positiva till initiativet.

Förutom att naven ska underlätta samverkan mellan stat, landsting och kommun ska naven kartlägga antalet elever med språkstörning inom regionen och förse varje elev med en pedagogisk kontaktperson som följer eleven under skoltiden. Navet ska också kunna stödja skolan i arbetet med att ge stöd till elever med språkstörning. Utredningen förslår också att Hällsboskolan, specialskolan för elever med språkstörning, avvecklas.

anki– Vi är positiva till förslagen. Det finns stora fördelar med att kompetensen kring språkstörning finns närmare eleven och kommer fler till del. Att redan vid skolstart behöva flytta från familj och kamrater är inte ett bra alternativ för de flesta. Men vi har påtalat att Hällsboskolan inte kan avvecklas förrän stödstrukturerna finns på plats. Det säger Anki Sandberg, förbundsordförande Riksförbundet Attention.

För att ett allsidigt urval av nationella program och inriktningar samt introduktionsprogram ska kunna erbjudas elever med språkstörning, föreslås ett riksgymnasium för elever med grav språkstörning.

– Det är bra. Men vi vill framhålla vikten av att elever med språkstörning så långt möjligt får chans att läsa önskad gymnasieutbildning på en plats nära hemmet. Det får inte inskränka på kommunens ansträngningar att ordna lösningar för elever som inte vill eller kan flytta, säger Anki Sandberg.

Läs vårt remissvar här>>