Särskilt stöd och tidiga insatser viktigt

Det är viktigt att elever som uppvisar andra svårigheter i skolan än kunskaps- och målmässiga kan få behov av särskilt stöd utrett. Att rätt insatser sätts in tidigt är också fortsatt viktigt. Det påpekar vi i ett remissvar till utbildningsdepartementet.

Utbildningsdepartementets betänkande “På goda grunder – en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik” (SOU 2016:59), har varit på remiss. Vi har gett synpunkter i ett remissvar. I det betonar vi vikten av tidiga insatser, rätt insatser och att elever som visar på till exempel sociala svårigheter i skolan kan utredas för att få särskilt stöd.

Läs hela Attentions remissvar här>>