Obehandlad NPF kan ge depression

Depression är vanligt hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Det tycker vi att Socialstyrelsens kommande ”Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom” ska lyfta fram.

Flicka bakifrån på skolgard

Johnér/Scandinav bildbyrå

Det gäller både där en eller flera NPF-diagnoser är kända, men också när de neuropsykiatriska svårigheterna inte har upptäckts och där depressionen är ett resultat av att individen inte har fått det bemötande, det stöd och den behandling som behövs. Till exempel har forskning visat att det är vanligt att flickor med symptom på depression även har symptom på ADHD. Därför är det viktigt att vårdens personal har ”NPF-glasögon” på sig i möten med kvinnor med depression eller ångest.

– Flickors ADHD och autismspektrumtillstånd upptäcks senare än pojkar. Det är ett stort problem och leder inte sällan till psykisk ohälsa såsom depression och självskadebeteende, säger Anki Sandberg, ordförande i Attention.

I vårt remissvar har vi också betonat vikten av individuella bedömningar baserade på patientens behov och förutsättningar.

– Vi vill att riktlinjerna förtydligas. Aspekter som annan samtidig ohälsa, social förmåga och behov utifrån tilläggsdiagnoser behöver beaktas i större utsträckning. Det kan vara avgörande för ett tillfrisknande, säger Anki Sandberg.

Hela remissvaret finns att läsa här>>