Enkät: Hur ser skolsituationen ut för ditt barn?

Som ett led i arbetet med att skapa en bättre skolsituation för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) genomför vi regelbundet enkätundersökningar. Hjälp oss att driva skolfrågan framåt genom att fylla i enkäten!

bild på anteckningsblockVår senaste enkät riktar sig till dig som är vårdnadshavare till ett barn med NPF som går i skolan (inkluderat gymnasie- och gymnasiesärskolan).

Vi vill veta hur barn med NPF har det i skolan och vad som behöver bli bättre. I denna enkät vill vi också veta hur arbetet med samordnad individuell plan (SIP) ser ut i landet samt hur skolan samverkar med aktörer som vård och socialtjänst.

Med NPF avses här ADHD/ADD, Autismspektrumtillstånd/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och språkstörning.

Har du flera barn med NPF går det bra att svara för alla barnen. Fyll då i en enkät för varje barn. Det är viktigt att inte flera enkäter fylls i för samma barn.

Resultatet kommer att användas i Almedalen

Denna enkät har tagits fram tillsammans med Trygg-Hansa. Resultaten kommer att användas i vårt påverkansarbete för att skapa förändring. Delar av resultatet kommer att lyftas i ett seminarium i Almedalen som Trygg-Hansa arrangerar i samverkan med Riksförbundet Attention. Resultatet kommer att presenteras i Attentions medlemstidning, på konferenser, möten och på hemsidan.

Alla svar hanteras anonymt och dina svar kommer inte att lämnas ut. Enkäten tar ca 10-15 minuter att genomföra och sista svarsdatum är den 30 maj.

Här hittar du enkäten

 

Fyll i vår senaste skolenkät>>


Dela detta: