En skola som ger alla elever förutsättningar att lyckas

För många av våra medlemmar är skolan den viktigaste frågan. Att skolan fungerar så att varje elev kan ta del av undervisningen är avgörande för senare möjligheter till arbete och egen försörjning. Så skriver Attention i ett intressepolitiskt uttalande från årets förbundsstämma.

Under förbundsstämman 2017 antog Attention ett intressepolitiskt uttalande. Här gör vi klart att skolan är en av våra viktigaste frågor, och sammanfattar i vilken riktning vi vill arbeta med skolfrågan intressepolitiskt under de kommande åren. Bakom uttalandet står ett samlat Attention med representanter från hela landet och den nya förbundsstyrelsen i spetsen.

Förbundsstämmans uttalande

Attentions förbundsstyrelse efter stämman 2017

Attentions förbundsstyrelse efter stämman 2017. Ej med på bild: Miriam Jaakola.

För många av våra medlemmar är skolan den viktigaste frågan. Att skolan fungerar så att varje elev kan ta del av undervisningen är avgörande för senare möjligheter till arbete och egen försörjning. Av våra medlemsenkäter och samtal med medlemmar vet vi att många upplever att skolan inte förmår att möta elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) utifrån deras behov och förutsättningar. Förutom kunskapsluckor, sämre betyg och framtidsmöjligheter, leder detta inte sällan till sänkt självkänsla och psykisk ohälsa hos eleven. Prislappen för skolans tillkortakommanden är omänskligt dyr, för individen, familjen och samhället.

Om skolan fungerade bättre, skulle barn och unga med våra funktionsnedsättningar inte behöva vård eller annat samhällsstöd i samma utsträckning som idag. Inte heller deras föräldrar som ofta behöver kämpa hårt för att barnet ska få adekvat hjälp. Ett skolmisslyckande slår hårt både mot
elever med NPF och mot deras föräldrar, som ofta själva måste gå ner i arbetstid eller blir sjukskrivna.

De senaste åren har inte bara Attention uppmärksammat dessa problem. Både Skolinspektionen
och Skolverket visar i sina rapporter samma sak. En kartläggning gjord på Karolinska Institutets
Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND) pekar också på att fyra av fem lärare anser att
de inte fått tillräcklig kunskap med sig från lärarutbildningen för att kunna bemöta och undervisa
grundskoleelever med NPF.

Omkring åtta procent av eleverna uppskattas ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Räknar
man även in elever som har liknande svårigheter, men som inte uppfyller kraven för en diagnos,
blir antalet ännu fler. Det handlar alltså om en stor andel av eleverna. Det är en viktig
samhällsfråga.

Attention vill:

 • Att kunskap om NPF och grundläggande specialpedagogik ska ingå i alla lärar-, studie- och
  yrkesvägledarutbildningar samt i skolledarutbildningar. I utbildningen för skolledare ska ett
  speciellt fokus läggas vid rektorns roll och hur skolan kan organiseras för att skapa en tillgänglig
  lärmiljö för elever med funktionsnedsättning.
 • Att befintlig skolpersonal, inkluderat förskolan och gymnasieskolans personal, får fortbildning i
  NPF och specialpedagogik och därmed de verktyg som behövs för att anpassa det pedagogiska
  arbetet efter dessa elever.
 • Att de insatser som skolan erbjuder ska baseras på kartläggningar av god kvalitet. Insatserna ska
  samordnas, både internt inom skolan och externt med andra relevanta aktörer, såsom vården och
  socialtjänsten.
 • Att skolan ska samverka med elev och vårdnadshavare och se dem som viktiga resurser i arbetet
  med att anpassa skolan efter elevens förutsättningar.
 • Att skolledare ser till att skolans organisation har den tydlighet och den struktur som ger förutsättningar till ovanstående.
 • Att skolhuvudmännen tillsätter de resurser och ger de förutsättningar som krävs för att få leva upp till de rättigheter som uppställs i skollagen och övriga regelverk.

Attentions förbundsstyrelse

Suppleanter


Dela detta: