Arbetsterapeuter behövs för bättre elevhälsa

Flicka i skolan

Flicka i skolan

Det är dags att tänka nytt kring vilka professioner som behövs för tillgängliga lärmiljöer för barn med ADHD och autism och andra kognitiva funktionsnedsättningar. Ta fasta på de goda exempel och den forskning som finns och anställ arbetsterapeuter i skolan, skriver ordförandena i riksförbundet Attention, Autism- och Aspergerförbundet samt Sveriges Arbetsterapeuter i en debattartikel i  Dagens Arena.

I den samlade uppföljningen av funktionshinderspolitiken 2015 konstaterade Myndigheten för Delaktighet att Sveriges skolar brister när det gäller att ge elever det särskilda stöd de har rätt till. Svensk skola uppges sakna både kompetens och tillgång till lämpliga hjälpmedel, vilket senare bekräftats av Barnombudsmannen, Skolverket och Skolinspektionen samt i flera statliga utredningar. I enlighet med skollagen ska alla elever ges lika möjlighet till utveckling och lärande. Det är nu hög tid att agera för att de som är vår framtid ska få det stöd de behöver och har rätt till.

En grupp som inte erbjuds stöd i tillräckligt hög grad är de drygt fem procent av Sveriges elever som har en neuropsykiatrisk funktionedsättning, NPF, till exempel ADHD och autism. Både Autism- och Aspergerförbundet och Riksförbundet Attention har i flera undersökningar visat att elever med NPF och deras föräldrar inte upplever att de får det stöd de behöver. I Autism- och Aspergerförbundets skolenkät från 2016 uppger 30 procent att deras barn inte får tillgång till anpassade läromedel, hjälpmedel och utrustning som behövs i skolarbetet och enligt Riksförbundet Attentions enkät som släpptes nyligen är det knappt två av tio föräldrar till barn med NPF som uppger att barnet får rätt stöd för att klara målen för undervisningen. Denna negativa trend måste brytas.

Läs hela artikeln i Dagens Arena här >>

Skribenterna tar frågan vidare i ett seminarium i Almedalen i kväll kl 17. För er som är där – välkomna till Ideella trädgården vid Birgers gränd 7 i Visby klockan 17. för er som följer oss på webben och FB: klicka på länken för mer information!

Almedalens program >>

 


Dela detta: