Stora brister i stödet till elever med språkstörningar

“När man frågar personer med språkstörning vad som skulle underlätta för dem i deras vardag lyfts nästan alltid behovet av att nå ut med kunskap om vad språkstörning är och hur det visar sig. Information behöver nå nyckelgrupper som lärare, vårdpersonal och tjänstemän på myndigheter, men också generellt i samhället för att få ökad förståelse för denna funktionsnedsättning.”

Så skrev vi i en kommentar till Attentions enkätundersökningen ”Språkstörning en okänd och missförstådd funktionsnedsättning” för ett par år sedan.

En färsk kartläggning gjord av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) avseende skolhuvudmän i Östraregionen, som tillsammans ansvarar för ca 250 000 grundskoleelever, visar att mycket jobb återstår.
Drygt 75 procent av de skolhuvudmännen som deltog i kartläggningen svarar att de inte har några särskilda alternativ för elever med språkstörning, de går i reguljär klass och ska få anpassningar och stöd där. Nära hälften av skolhuvudmännen anger också att de inte har kunskap centralt om hur många elever med grav språkstörning som finns i deras skolor och var i skolsystemet de befinner sig.

– Kartläggningen visar att det behövs ytterligare insatser för att elever med språkstörning ska få stöd och anpassningar så att de klarar skolan, säger Fredrik Malmberg, generaldirektör för SPSM i en kommentar till undersökningen.

Myndigheten ser nu över sitt arbete och kommer bland annat att intensifiera kartläggningsarbetet, använda resultatet i rådgivningen och erbjuda fler kurser om grav språkstörning.


Dela detta: