Regionala skillnader bland ADHD-diagnoser utreds av Socialstyrelsen

På senare år har fler personer fått diagnosen ADHD. Det beror på ökad kunskap inom området – både hos allmänheten, vården och skolan. Det finns dock stora regionala skillnader vad gäller diagnosticering och läkemedelsförskrivning. Detta är något Socialstyrelsen nu har fått i uppdrag att djupgående utreda.

Det finns också stora skillnader mellan diagnosticering och läkemedelsförskrivning för flickor och pojkar där det till exempel är dubbelt så vanligt med läkemedelsbehandling för pojkar i skolåldern än för flickor.

– Det är positivt att kunskapen om ADHD har ökat i samhället. Dock är bekymmersamt att vi kan se stora skillnader regionalt. Därför är detta ett välkommet uppdrag där det blir mycket intressant att ta del av resultaten för att sedan se över hur vi kan minska skillnaderna, säger socialminister Annika Strandhäll.

Socialstyrelsen får i uppdrag att:

  • utreda vilka faktorer som kan utgöra en förklaring till regionala skillnader i diagnostisering och läkemedelsbehandling av ADHD.
  • utreda hur psykosociala och socioekonomiska faktorer påverkar ADHD bland barn.
  • beakta diagnosticering och läkemedelsbehandling av ADHD i kombination med andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
  • om möjligt utföra en kartläggning av övriga neuropsykiatriska funktionsnedsättningar utifrån samma problemställningar.
  • utreda om det finns andra faktorer som kan hänföras till specifika landsting och kommuner som påverkar de regionala skillnaderna i diagnostik och läkemedelsbehandling av ADHD..
  • utreda skillnaderna i diagnosticering och läkemedelsbehandling mellan flickor och pojkar med ADHD.

Utifrån resultatet från kartläggningen och analysen ska Socialstyrelsen se över de kunskapsstöd som finns om NPF hos barn och unga. Genomförandet av uppdraget ska ske i samråd och samverkan med Skolverket, Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten och olika intresseorganisationer.

Attention väldigt positiva till detta initiativ

– Vi är mycket glada över det här uppdraget. Det är bra att orsakerna till de stora regionala skillnaderna benas ut, så att de sedan kan avhjälpas. Varken över- eller underdiagnostisering är bra. Det är också bra att skillnaderna i diagnosticering av flickor och pojkar med ADHD också utreds. Tidig upptäckt och stöd är viktigt inte minst för att motverka psykisk ohälsa. Till exempel utvecklar flickor ofta följdproblematik såsom depression, ångest, självskadebeteende eller ätstörning, när stöd och bemötande brister. Socialstyrelsens hela uppdrag och åtgärder som förhoppningsvis följer av det, är mycket viktiga investeringar i individ och samhälle som på sikt kan förebygga psykisk ohälsa, kriminalitet och beroende. Gällande skillnader i diagnosticering av flickor och pojkar, skulle vi vilja att man samtidigt tittar på autism. Idag upptäcks flickor med autism ofta alldeles för sent, med stora konsekvenser för individen, säger Attentions intressepolitiska ombudsman Annica Nilsson.

Ta del av hela pressmeddelandet från Regeringen  >>HÄR. 


Dela detta: