Attention efterfrågar mer kunskap om NPF inom de skyddade boendena

 Riksförbundet Attention har i ett remissyttrande över betänkandet ”Ett fönster av möjligheter – ett stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende” SOU 2017:112 lyft rapporter som är viktiga att beakta i den fortsatta arbetet med betänkandet.

Vi har lyft Länsstyrelsernas kartläggning ”Kartläggning av skyddat boende för särskilt utsatta personer” som visar att det fortfarande är mycket svårt för socialtjänsten att ordna en plats i skyddat boende för personer med särskilda behov, även när det finns lediga platser. I flera fall avbryts dessutom vistelsen i förtid av boendeanordnaren eller av den våldsutsatta personen själv. Enligt kartläggningen var det vanligt att de intervjuade kommunrepresentanterna beskrev en hög förekomst av våldsutsatta med neuropsykiatriska diagnoser, stort vårdbehov och missbruk.

Enligt rapporten efterfrågas en höjning av boendenas allmänkompetens genom regelbundna utbildningar för att bättre kunna hantera till exempel fysiska, kognitiva samt neuropsykiatriska diagnoser. Utbildningsinsatser för andra verksamheter som ibland tillfälligt fungerar som boende för särskilt utsatta personer, till exempel äldreboende och LSS-boende efterfrågas också. Attention har anfört att det är viktigt att sådan kompetensutveckling genomförs, liksom utbildning för att se våldsutsattheten även hos personer med missbruksproblematik.

Även Myndigheten för Delaktighets färska rapport ”Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning” har vi lyft. I den görs bedömningen att Socialstyrelsen bör utveckla uppföljningen av tillgängligheten i skyddade boenden för att ge en mer heltäckande bild utöver den fysiska tillgängligheten. Samt att Socialstyrelsens kvalitetsenkäter också bör täcka kommunernas och utövarnas kompetens inom tillgänglighet och funktionshinderperspektiv. Vi har tagit upp vikten av att neuropsykiatriska funktionsnedsättningar beaktas i sådana uppdrag.

Vi har också anfört att det är viktigt att regeringen särskilt beaktar neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i uppdrag till Socialstyrelsen som handlar om kompetens- och stöd och informationssatsningar för att utveckla stödet från kommunerna och de skyddade boendena.

Att en våldsutsatt förälder med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning får bra stöd och ett bra skyddat boende är viktigt också för barnets mående och möjligheter till positiv utveckling. Eftersom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är till största del ärftligt är det viktigt att känna till att barnen kan ha samma svårigheter som föräldern eller föräldrarna. Information, bemötande och miljö behöver utformas inte bara för våldsutsatta föräldrar med NPF utan även med hänsyn till barnets eventuella funktionsnedsättningar.

Att en våldsutsatt förälder med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning får bra stöd och ett bra skyddat boende är viktigt också för barnets mående och möjligheter till positiv utveckling. Eftersom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är till största del ärftligt är det viktigt att känna till att barnen kan ha samma svårigheter som föräldern eller föräldrarna. Information, bemötande och miljö behöver utformas inte bara för våldsutsatta föräldrar med NPF utan även med hänsyn till barnets eventuella funktionsnedsättningar.