Attention har skrivit brev till LSS-utredningen

 

 I mitten av april skickade Attention ett brev till LSS-utredningen där vi tog upp bland annat följande:

Stora behov att vidga tolkningen av vilka som faller in under LSS

Med den snäva tolkning som många kommuner gör av personkrets 3, erfar vi att en person med till exempel diagnosen ADHD oftast faller utanför. Symtomen och graden av svårigheter hos personer med ADHD varierar stort. Vi vet att många med ADHD inte alls är i behov av LSS-insatser, men också att det finns de som har stora svårigheter och som skulle behöva LSS-insatser utifrån sina behov. En person med svår ADHD kan mycket väl ha ”varaktiga psykiska funktionshinder” som är ”stora och förorsakar betydande svårigheter i det dagliga livet och därmed ett omfattande behov av stöd eller service” (vilka är de angivna kriterierna i personkrets 3). Därtill är samsjuklighet av olika slag vanligt, exempelvis inslag av autismspektrumtillstånd, språkstörning och psykisk ohälsa. Vi vill att utredningen gör klart att även personer med ADHD eller andra funktionsnedsättningar kan inrymmas i personkrets 3 om kriterierna i övrigt är uppfyllda.

Den dagliga verksamheten/sysselsättningen bör ha arbetslivsinriktade karaktär

Det är ett stort problem att många dagliga verksamheter/sysselsättningar ofta inte för personen närmre arbetsmarknaden. Vi tror att många, under rätt förutsättningar, skulle kunna lyckas i ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Vi har också skrivit att vi tycker att det är ett problem att det bara är personkrets 1 och 2 som har möjlighet att få del av insatsen daglig verksamhet. Samma behov kan finnas bland de som faller in i personkrets 3.

Kunskapen om NPF behöver höjas inom LSS och socialtjänsten

Förståelsen för de behov som kan finnas hos personer med NPF behöver öka så att deras behov uppmärksammas och tillgodoses. Till exempel kan samhällets stöd och insatser många gånger vara avhängigt föräldrars ork att strida, vilket inte är acceptabelt. Ökad kunskap behövs för att möta dessa familjer på ett bra sätt, exempelvis genom anpassad information och avlastning.

 


Dela detta: