Fler bör bli behöriga i specialskolan – utan försämring för eleverna

För att vara behörig att undervisa elever i specialskolan som har mer än en funktionsnedsättning behöver läraren idag ha två eller flera specialiseringar inom speciallärarutbildningen. Tyvärr har extremt få lärare dubbla speciallärarkompetenser, vilket innebär enligt att det är mycket svårt att anställa behöriga lärare tills vidare för att undervisa dessa elever.

Satsningar på att kompetensutveckla lärare till speciallärare har också lett till ökad sjukfrånvaro hos lärare i specialskolan. Det har inneburit en ökad arbetsbelastning på övriga medarbetare och vikarier. Sammantaget har detta försvårat lärandet för specialskolans elever. Därför har regeringen i promemorian ”Om behörighet att undervisa i specialskolan” föreslagit att fler ska bli behöriga i specialskolan.

Attention har tillstyrkt förslaget, då vi anser att det är en skälig lösning på ett stort problem. Vi har dock påpekat att det är viktigt att elevernas behov av särskild lärarkompetens tillgodoses vilket innebär att goda möjligheter till kompetensutveckling måste finnas. Vi har tryckt på att förslaget får inte innebära någon försämring av undervisningskvaliteten och skolsituationen för eleverna.

Vi har också framhållit att vi ofta i samband med grav språkstörning ser betydande inslag av andra diagnoser eller att andra diagnoser såsom ADHD eller autismspektrumtillstånd adderas. Till exempel är det vanligt med svårigheter inom det exekutiva området, uppmärksamhets- och aktivitetsreglering. Det innebär att det finns ett angeläget behov av kunskap om neuropsykiatriska svårigheter och hur skolan kan göras tillgänglig utifrån dessa svårigheter.

Läs mer i Attentions remissvar.