Remissvar: Nödvändigt att lärare och rektorer lär sig mer om NPF

Attention tillstyrker och välkomnar förslaget om ett professionsprogram som inkluderar löpande kompetensutveckling för lärare och rektorer.
Men vi har i vårt remissvar betonat nödvändigheten av att ett sådant innehåller fortbildning inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, bemötande, anpassningar och stöd.

Det är ett faktum att många elever med NPF möter stora svårigheter i skolan. De är överrepresenterade bland elever med omfattande skolfrånvaro och elever som inte når kunskapskraven för grundskolans ämnen. I Attentions senaste skolenkät (2017) hade hälften av barnen inte godkända betyg i svenska, engelska och matematik.[1]

Därför blir vi oroade över att elever med funktionsnedsättning och de behov av förändring som vi behöver se när det gäller dessa elever inte nämns i betänkandet. I varje klass finns flera elever med funktionsnedsättning. Det finns också elever som inte uppfyller några diagnoskriterier, men som ändå har svårigheter inom det neuropsykiatriska fältet och behöver stöd för det. Det här är en mycket stor grupp barn och i en studie från Hjälpmedelsinstitutet fann man att femton procent av elever i gymnasieskolan hade kognitiva svårigheter.[2]

[1] ”Det finns så mycket kunskap om NPF, kan inte begripa varför den inte når ut till skolorna.” – en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen. Rapport från Riksförbundet Attention, 2017.

[2] Regeringsuppdrag Teknikstöd i skolan, se https://attention.se/2013/07/satsning-pa-teknikstod-skolan-lonar-sig/

 

Läs hela Riksförbundet Attentions remissvar här