Förälder sitter med ett barn på en strand FOTO: JOHNÉR

Kämpa inte ensam – med NPF i skolan

TV4:s Kalla fakta om “hemmasittare” som sändes i slutet av 2018 har fått politiker att reagera. Men i skuggan av reportaget kämpar tusentals elever och föräldrar med att försöka få till en vettig skolgång. Många kämpar ensamma. Det vill vi i Attention ändra på. Genom att informera om rättigheter, trycka på hos myndigheter och politiker men också genom att skapa mötesplatser och erbjuda möjligheter till organisering.

Kalla Faktas reportage om “hemmasittare” har fått politiker att reagera – Bland annat har Liberalernas skolpolitiska talesperson Roger Haddad begärt att Specialpedagogiska skolmyndigheten bjuds in till utbildningsutskottet för att förklara situationen, det rapporterade TV4-nyheterna i går kväll, måndagen den 3 december 2018.

För dig som har svårt att få skolan att fungera har vi sammanställt några råd och tips i den här artikeln. Vi är medvetna om att många har kontakt också med de sociala myndigheterna, bland annat eftersom många skolor anmäler oro för barn vid hög frånvaro och för att de sociala myndigheterna ibland ingriper när en familj inte får skolan att fungera för ett barn. Vi hoppas kunna skriva om just det längre fram, den här artikeln handlar i första hand om kontakterna med skolan.

Att vara förälder till ett barn med NPF kan bli ensamt och ibland isolerat. Många föräldrar upplever att omgivningen inte riktigt vill eller kan förstå deras situation. Att träffa andra föräldrar i samma situation och utbyta erfarenheter, tips och råd kan därför vara oerhört värdefullt. Vi har under det tidigare projektet “Barns röst” bland annat samlat några artiklar med föräldrar som berättar om skolan. Attention försöker också skapa mötesplatser genom att stötta lokala föreningar och driva olika projekt kring viktiga frågor.

Behöver du ta reda på vilka rättigheter du som elev har i skolan? Titta i skollagens (2010:800) kapitel 3 som handlar om anpassningar och särskilt stöd. Du eller din förälder kan ringa Skolverkets Upplysningstjänst för att ta reda på vad som gäller. Telefonnummer 08-527 332 00. Eller läs mer på Skolverkets webbsida med allmänna råd kring extra anpassningar och särskilt stöd.

Tänk på att du enligt skollagen har rätt att få stöd även om du inte har en diagnos. Enligt skollagen krävs ingen medicinsk diagnos för att ha rätt till extra anpassningar eller särskilt stöd i skolan. Om skolan saknar resurser ska rektorn vända sig till huvudmannen, dvs. kommunen eller skolans styrelse, och kräva mer pengar.

Om du/ni trots dialog med personal på skolan inte får det stöd som du/ditt barn/eleven är i behov av för att må bra och klara av skolan så ska du vända dig till rektorn. Hen är ytterst ansvarig för att du ska få den hjälp du behöver. Har skolpersonalen behov av fortbildning, kan du ta upp det med rektorn. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ger specialpedagogisk rådgivning till skolor och anordnar fortbildningar för skolpersonal om funktionsnedsättningar, anpassningar och bemötande. NPF studiepaket är en fortbildning som är inriktad på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Om skolan har fattat beslut kring särskilt stöd som du inte är nöjd med, kan du överklaga åtgärdsprogrammet. Det ska göras inom tre veckor från den dag då du fick beslutet.

Ibland kan man behöva gå vidare och vända sig till skolhuvudmannen, som är ansvarig för skolverksamheten. Skolhuvudman är antingen kommunen där du går i skolan, eller det bolag eller den förening som bedriver friskola. Skolhuvudmannen ska man vända sig till, om beslutet eller frågan ”ligger över rektorn”. Oftast är det skolchefen eller förvaltningschefen som du kontaktar.

Om du efter att dessa kontakter har tagits, tycker att skolan brister i sitt ansvar kan du vända dig till Skolinspektionen. Det är en statlig myndighet som granskar skolor. Skolinspektionen utreder frågorna och fattar ett beslut om vad skolan behöver göra.

Det finns nu också ett särskilt Barn- och elevombud (BEO), som kan kräva skadestånd för barn och elever som varit utsatta för mobbning eller kränkningar i skolan. BEO arbetar självständigt och utreder även anmälningar om kränkningar i skolan, på samma sätt som Skolinspektionen.

Elever med olika typer av funktionsnedsättningar som inte får den hjälp och det stöd de behöver i sin skolgång, kan också vända sig till Diskrimineringsombudsmannen (DO) för att få sina fall prövade. ”Bristande tillgänglighet”, såväl gällande de fysiska lokalerna som undervisningen, klassas sedan år 2015 som diskriminering.

Alla skolor ska erbjuda sina elever tillgång till elevhälsan, det står i skollagen. Men tyvärr så ser det inte alltid ut så i verkligheten. På många platser så minskar elevhälsans resurser, på en del skolor så saknas det en specialpedagog, och kuratorn kanske bara finns på plats en dag i veckan.

Tänk på att vara så tydlig som du kan när du kommunicerar ditt ”ärende”. Det är bra av flera skäl. Ibland kan det vara bra att det som sagts finns i skrift och då kan det finnas fördelar att använda mail. Du kan hålla koll på överenskommelser, be om besked inom viss tid, tex ”inom denna vecka”, och möjlighet att skicka påminnelser om svaret dröjer. Du kan också mer tydligt förklara vad du vill och vad som behöver förändras. Be gärna någon annan att läsa igenom det du har skrivit innan du skickar det, för att undvika missförstånd eller onödiga konflikter.

Det bästa är förstås alltid att försöka lösa problemen så ”nära eleven” som möjligt, i första hand med lärarna, skolan och huvudmannen. Nästa steg, att till exempel vända sig till Skolinspektionen eller Diskrimineringsombudsmannen, är en process som kan ta lång tid. Men om det fortfarande inte fungerar kan det vara nödvändigt.

 

Vill du läsa mer? Här följer några länkar till material från Attention

Tips & strategier – Få det att funka i skolan (webbsida med länkar)

Skolguiden – Vad har elever med NPF rätt till? (pdf)

Dags att prata om skolan och NPF – Samtalsmaterial för föräldragrupper. (pdf)

Attentions skolplattform (pdf)

På den här sidan hittar du material, bland annat filmer, tidningar och skrifter om NPF och skolan.

 

TV4-programmet Kalla Faktas nyheter om “hemmasittare”

 

Harry har inte gått i skolan på sex månader
– “Lätt att känna bitterhet”

Kalla faktas reporter om hemmasittarna
– “Nya skollagen en stor orsak”

Kalla Fakta del 4
– De osynliga barnen

5500 barn går inte till skolan – Attention deltar i debatt i TV4:s morgonprogram 4/12 2018
“Vi befarar att siffrorna är i underkant”

Skolsystemet under press efter Kalla Fakta-avslöjandet
Attention: Kommunerna måste ta sitt ansvar så att alla elever kan gå i skolan

 

Länkar till mer info 

Tidningen Specialpedagogik, 4 dec 2018 – Främja närvaro säkraste metoden.
En intervju med Malin Gren Landell, psykolog och författare till utredningen “Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera”, som hon skrivit på regeringens uppdrag. Specialpedagogik ges ut av Lärarförbundet och artikeln är skriven med lärare som målgrupp.

Skolverket har på sin webbsida publicerat texten allmänna råd kring extra anpassningar och särskilt stöd.

Skolverkets råd finns också här, med kommentarer, som pdf
– Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

 


Dela detta: