Placerade barn med NPF och behöver en integrerad vårdform

Nyligen lanserade Socialstyrelsen en rapport som heter “Vård för barn och unga i HVB utifrån deras samlade behov “. Bland de placerade barnen utgör barn med NPF en stor grupp. Av de SiS-placerade barn som deltagit i undersökningen hade 44 procent ADHD och 13 procent autism.

Barn och unga som vårdas i hem för vård eller boende (HVB) med stöd av LVU har mycket ofta psykiatriska tillstånd och vårdbehov som behöver tillgodoses samtidigt som de sociala vårdbehoven. Om inte vården i HVB kan möta barnens och de ungas samlade vårdbehov, finns det tydliga risker för att dessa barn och unga inte får en god hälso- och sjukvård på lika villkor som andra barn och unga. De riskerar också att få insatser från socialtjänsten som de inte kan tillgodogöra sig om inte deras psykiatriska tillstånd och vårdbehov uppmärksammas.

Socialstyrelsen har i rapporten ”Vård för barn och unga i HVB utifrån deras samlade behov – Förutsättningar och former för integrerad och annan specialiserad vård” bedömt att tre typer av specialiserade HVB bör vara tillgängliga för barn och unga som placeras med stöd av LVU:

  • Generellt behöver det finnas HVB med specialisering på sociala stöd- och vårdinsatser och en väl fungerande samverkan med hälso- och sjukvården för olika behov av psykiatrisk eller somatisk vård samt tandvård.
  • För vissa grupper av barn och unga behöver det finnas HVB med specialisering på sociala stöd- och vårdinsatser i förening med viss integrering av hälso- och sjukvårdsinsatser genom vårdgivaransvar och tillgång till exempelvis sjuksköterska eller psykolog inom den egna verksamheten.
  • För mindre grupper av barn och unga behöver det finnas högt specialiserade HVB med särskilda former för integrerad vård för sociala stöd- och vårdinsatser samt hälso- och sjukvårdsinsatser, där läkare deltar i teamet kring barnet eller den unge.

För att utveckla särskilda former för integrerad vård på nationell nivå föreslår Socialstyrelsen pilotverksamheter som utvärderas och kan ge underlag för fortsatt och strukturellt förankrat arbetet.

-Vi välkomnar Socialstyrelsens förslag om nya och integrerade  vårdformer för placerade barn och unga med en komplicerad problematik, säger Anki Sandberg, ordförande för Attention.

Vi har under lång tid kritiserat hur myndigheterna hanterat denna grupp och har aktivt deltagit i diskussionen om hur vården för dessa unga ska förbättras. Detta är ett viktigt steg på vägen. Vi kommer nu noga läsa och analysera Socialstyrelsens rapport för att se om vi anser att ytterligare förändringar behövs. Sedan tidigare vet vi att en stor andel av de barn som är placerade har NPF-diagnos. Av denna rapport från Socialstyrelsens framgår att bland de SiS-placerade barn som deltagit i undersökningen hade 44 procent ADHD och 13 procent autism.

Läs rapporten >> HÄR!