BO:s rapport belyser placerade barn med funktionsnedsättningar

Mindre än hälften av barnen placerade på särskilda ungdomshem känner sig trygga, bland flickorna svarar bara drygt var fjärde flicka att hon alltid känner sig trygg på boendet. Drygt fyra av fem flickor och varannan pojke är diagnosticerad med en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom. Av dessa använder över 70 procent medicin mot sömnsvårigheter. Det visar Barnombudsmannens årsrapport Vem bryr sig – när samhället blir förälder som överlämnas till regeringen idag.

Trots att barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är kraftigt överrepresenterade bland placerade barn saknas en strategi hos såväl SiS som hos socialtjänsten som säkerställer tillräcklig kunskap om NPF och att dessa barn ska få det bemötande och det stöd de behöver utifrån deras funktionsnedsättningar.

Vi på Riksförbundet Attention efterlyser en handlingsplan som säkerställer att tillräcklig kompetens om NPF och lågaffektivt bemötande finns hos såväl personalen på HVB-hem samt hos socialtjänsten som ansvarar för placeringen.

Det behövs också en genomlysning av hur arbetet med att förebygga placeringar ser ut. Under lång tid har vi fått höra att kunskapen om NPF är otillräcklig inom socialtjänsten vilket påverkar möjligheterna att få insatser utifrån familjernas behov. Vår erfarenhet är dessutom att det ofta är svårt för familjerna att få hjälp när de själva signalerar om att sådant behov finns. Vi får också höra om fall där familjer som aktivt sökt stöd för sin situation istället får sitt barn placerat. Det här är helt oacceptabelt och förstör människor liv.

Vi behöver se en granskning av det förebyggande arbete som föregått en placering liksom om adekvata insatser har satts in. Detta har vi nyligen lyft hos Socialstyrelsen. Vi har också meddelat Socialstyrelsen att vi ser behov av att myndigheten bidrar till att ett mer aktivt förebyggande arbete kommer till stånd för att stödja familjer och barn med NPF tidigare och därmed motverka placeringar.

Riksförbundet Attentions arvsfondsprojekt Familjelyftet syftar till att genom nya arbetssätt bidra till en mer tillgänglig socialtjänst vars insatser präglas av delaktighet, kvalitet, rättvisa och likabehandling för föräldrar som har barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt egen diagnos. Det förebygger att barn behöver omhändertas.

Läs mer om Familjelyftet << HÄR!

Läs BO:s rapport << HÄR!

Läs Familjelyftets enkätrapport >> HÄR!