Ny rapport om barn och ungas hälsa

Den första Pep-rapporten släpps idag den 3 april. Undersökningen kartlägger hur barn i åldrarna 4-17 år rör på sig, vad de äter och hur faktorer runt omkring barnen hänger samman med levnadsvanorna. Den visar att barn och unga rör på sig för lite och äter för dåligt.

Generation Peps första rapport om barn och ungas hälsa

Generation Peps första rapport om barn och ungas hälsa

Pep-rapporten 2019 är en heltäckande granskning av barns och ungas hälsa, utförd av SOM-institutet på uppdrag av Generation Pep med stöd av Hjärt- och Lungfonden.Undersökningen ska återkomma årligen och är unik genom att fler än 11 000 barn med deras vårdnadshavare deltagit.

– Det rapporten visar är något vi sett inom Attentions projekt Idrott för alla också. Att det är stora grupper som berörs, att hälsan inte är jämlik utan pengar spelar roll och att det är vuxnas ansvar att alla barn får en hälsosam uppväxt, säger Lena Lindahl, projektledare för Idrott för alla.

Bland annat visar Pep-rapporten 2019 att:

  • Flickor rör sig mindre än pojkar och tonåringar mindre än yngre barn.
  • Endast fyra av tio barn har angett att de äter grönsaker varje dag.
  • En fjärdedel av barnen uppger att de endast har idrottsundervisning en gång i veckan.
  • Mer än var femte 7-9 åring sitter tre timmar eller mer framför skärm varje dag utanför lektionstid.
  • Barn till aktiva föräldrar rör sig mera.
  • Att hälsan i Sverige inte är jämlik och att socioekonomi, ålder och kön inverkar på barn och ungas hälsa.

– Rörelse och fysisk aktivitet är en viktig del av en meningsfull fritid. Vi ser att  behoven och orsakerna är väldigt lika för alla former av utanförskap och att många barn och unga med NPF också hamnar utanför.  Ansvaret att samordna insatser så att alla barn har möjlighet att vara med måste kommunerna ta, menar Lena Lindahl.

Riksförbundet Attention stödjer Generation Pep och är även en så kallad peppare, genom projektet Idrott för alla.

Läs hela rapporten här

Läs mer om Idrott för alla/Attention