Vuxna med ADHD behöver bättre stöd

Socialstyrelsens har släppt en rapport som via genomgångar av registerdata visar att vuxna med ADHD som grupp har en sämre hälsa, oftare är sjukskrivna respektive arbetslösa, har en sämre ekonomi och riskerar sämre levnadsförhållanden generellt i jämförelse med den matchade kontrollgruppen.

I rapporten betonas de stora individuella skillnaderna. Helt klart är dock att det finns en utsatt grupp där behovet av tidiga, samordnade och individuellt anpassade insatser kan spara mycket lidande för den enskilde och dennes familj, samtidigt som de är samhällsekonomiskt mycket lönsamma. Myndigheten påpekar också att problemen som följer med ADHD kan kvarstå livet ut och diagnosen förekommer i alla åldrar, även hos de allra äldsta.

– Detta är en mycket viktig rapport som bekräftar det vi inom Attention vet via våra medlemskontakter, säger Attentions ordförande Anki Sandberg i en kommentar. Vi ansluter oss till fullo till slutsatsen att det behövs en förståelse för att det hos vuxna med ADHD ofta även finns andra psykiatriska och somatiska sjukdomstillstånd, vilka riskerar bli mer uttalade med tiden, utan en stödjande och anpassad omgivning.

Läs rapporten här >>