Attention har träffat Statskontoret som granskar SiS

Statskontoret granskar just nu Statens Institutionsstyrelse (SiS) och i dagarna träffade Riksförbundet Attention tillsammans med Autism- och Aspergerförbundet utredare som arbetar med uppdraget.

– Vi är mycket positiva till den här översynen av SiS verksamhet eftersom vi ser stora utvecklingsbehov. Vi framförde behovet av en handlingsplan för SiS som säkerställer att placerade barn med NPF får det bemötande, det stöd och den behandling de behöver. Trots att ungefär hälften av de placerade barnen inom SiS har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) finns inte en sådan idag, säger Anki Sandberg, ordförande Riksförbundet Attention.

I övrigt framförde Attention bland annat behovet av aktivt förebyggande arbete mot placeringar i samtliga kommuner och att skolan är inkluderad i det, att meningsfulla aktiviteter som främjar god hälsa behöver finnas, att samverkan med vården behöver utvecklas samt att kunskap om NPF behövs hos all personal inom SiS för att förebygga onödiga situationer och konflikter. Personer inom SiS har redan ett tungt bagage och behöver få bästa möjliga bemötande, stöd och vård för att utvecklas i positiv riktning.

På mötet deltog Anki Sandberg och Annica Nilsson från Riksförbundet Attention samt Ulla Adolfsson och Agneta Söder från Autism- och Aspergerförbundet.

Mer om uppdraget:

I april beslutade regeringen om ett Åtgärdspaket för Trygga HVB och då fick Statskontoret i uppdrag att göra en myndighetsanalys av SiS verksamhet.

I sitt uppdrag ska Statskontoret:

  • analysera hur SiS fullgör sitt uppdrag,
  • analyser hur interna och externa faktorer påverkar SiS möjligheter att fullgöra sitt uppdrag, med fokus på faktorer som är särskilt viktiga för ett effektivt och rättssäkert genomförande av verksamheten,
  • analysera verksamhetens organisation och ledningens styrning och uppföljning av verksamheten,
  • analyser samverkan med andra aktörer som är relevanta för SiS förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag.

Myndighetsanalysen ska syfta till att identifiera utvecklingsbehov och föreslå åtgärder som förstärker och utvecklar SiS förmåga att fullgöra sitt uppdrag.

LÄS Regeringsuppdraget  här >> 

Läs mer om Åtgärder för trygga HVB på regeringens webbplats >>