Attention svarar på remiss om unga lagöverträdare

Socialstyrelsen har just nu ett uppdrag gällande socialtjänsten och unga lagöverträdare. De ska revidera stöd till socialtjänsten och ta fram ett kunskapsstöd om risk- och skyddsfaktorer för återfall i brott. Attention har träffat Socialstyrelsen och nu gett synpunkter på Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om handläggning av ärenden som gäller unga lagöverträdare.

– Det är viktigt att socialtjänsten tidigt uppmärksammar eventuella funktionsnedsättningar och att kunskap om dessa överförs till polis och rättsväsende i ett tidigt skede så att utredning, rättsprocess, insatser och påföljd får förutsättningar att bli adekvata och rättvisa. Eftersom det kan antas finns en kraftig överrepresentation av unga med NPF bland unga lagöverträdare måste samtliga aktörer ha tillräcklig kunskap och ge stöd och anpassningar för att säkerställa individens rättigheter och kvaliteteten i processen. Blir ungdomstjänst aktuellt behöver också den unge få nödvändigt stöd för att klara arbetsuppgifterna, säger Annica Nilsson, intressepolitisk ombudsman på Riksförbundet Attention.

Barn, unga och vuxna med NPF är kraftigt överrepresenterade inom olika områden av utsatthet. Man räknar med att minst 25 procent av de intagna har ADHD, tio gånger fler än i samhället i övrigt.  Statistik från Socialstyrelsen visar på att ungefär hälften av barn som är placerade på Statens Institutionsstyrelse (SiS) har NPF och forskning visar att 25–40 procent av vuxna som söker vård för sitt missbruk har ADHD. Ungdomar med dessa funktionsnedsättningar är sannolikt mycket vanligt förekommande bland unga lagöverträdare.

Ta del av hela remissvaret här >>

Ta också del av Matilda Strandbergs examensarbete ”Rättsväsendets bemötande av unga lagöverträdare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar” (2016) här >>